בחינות תואר שני סמסטר קיץ תשע"ז

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים