בקשות לבית הספר לתארים מתקדמים

שלום רב,

 

בהתאם להנחיית בית ספר לתארים מתקדמים, החל מ1/7/2017 על כל הבקשות להיות מוגשות ע"ג טפסים בלבד.

מצ"ב הלינק לרשימת הטפסים לתואר שני

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2-forms.html

מצ"ב הלינק לרשימת הטפסים לתואר שלישי

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/phd-forms.html

 

על כל הבקשות להיות מוגשות ע"ג טפסים בלבד – כאשר הפרטים למילוי עצמי מודפסים ולא בכתב יד.

 

בברכה,

הפקולטה למשפטים