מערכת השעות לתלמידי תואר שני - לימודי קיץ תשע"ז

שלום רב,

מצ"ב

בברכה,

הפקולטה למשפטים