העסקת סטודנטים באוניברסיטה

שלום רב,

מצ"ב הודעה בנושא.

בברכה,

הפקולטה למשפטים