Tell a Friend

מרכז לתקשורת ומשפט

המרכז לתקשורת ומשפט (בהקמה) הינו מרכז משותף לפקולטה למשפטים ולבית-הספר לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן. מטרות המרכז: (1) קידום וטיפוח מחקר בינתחומי של ההשלכות החברתיות, המשפטיות והתקשורתיות של סיקור המשפט בתקשורת הישראלית והשינויים המתחוללים בו. בין הנושאים שבהם המרכז יתמקד: ההשלכות של סיקור המשפט על מעמדו של בית-המשפט בחברה הישראלית והשינויים בניהול ההליך המשפטי בעידן התקשורת המודרנית; (2) הוצאה לאור של כתב-עת מדעי ייחודי בעולם שייוחד ליחסי המשפט והתקשורת (בשונה מדיני תקשורת); (3) ארגון מפגשי עבודה וימי עיון משותפים לשופטים, עורכי-דין, קציני משטרה ועיתונאים לצורך דיון בנושאים משותפים בין המשפט לתקשורת בישראל; (4) ארגון השתלמויות מקצועיות לאנשי המשפט והתקשורת; (5) הכשרת סטודנטים למחקר של תחום התקשורת ומשפט; (6) הכנת ניירות עמדה שיוגשו לרשויות, לגופים ולפרטים המשתתפים בשיח בין המשפט לתקשורת; (7) פיתוח מערכי הוראה לבתי-הספר התיכוניים על מערכת המשפט בישראל וייצוגיה בתקשורת; (8) סיוע בפיתוח של תוכניות לתארים אקדמיים בתחום התקשורת ומשפט.

ראש המרכז: פרופ' אריאל בנדור

סגנית יו"ר המרכז: ד"ר רינה בוגוש, בית-הספר לתקשורת

מנהלת המרכז: ד"ר ענת פלג

כתובת דוא"ל: anat.peleg@mail.biu.ac.il

Last Updated Date : 10/09/2019