שלחו לחבר

תואר שני עם תזה

להרשמה

בוגרי תואר ראשון במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שני עם תזה ובתנאי שעמדו בתנאי הסף:
1. ממוצע ציונים בתואר הראשון שאינו נופל מ 85 ;
2. ציון 85 לפחות באחד הסמינריונים ו 90 בסמינריון האחר.

הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר ונמשכים שנתיים (=ארבעה סמסטרים).

במהלך הלימודים התלמידים נדרשים ללמוד קורסים בהיקף 28 ש"ס – יש ללמוד לפחות מחצית מן ההיקף בשנה הראשונה ואת שאר הקורסים בשנה השנייה.

מבנה תוכנית הלימודים
2 קורסים מחקריים

2 סמינריונים מחקריים 
קורס בחירה בשפה האנגלית
מקצועות בחירה (מתוכם יש לבחור סדנה אחת*)
(על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון).
* סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" ואת הקורס "סדנת חוקרים במשפט העברי" כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.

בנוסף,
סטודנטים בתואר השני ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני: http://graduate-school.biu.ac.il/node/619 
 
לידיעתך, לוחות הזמנים לתואר שני עם תזה הם:
יש להגיש את הצעת מחקר עד לסוף חודש אוגוסט בשנה הראשונה ללימודים.
יש לסיים את הלימודים (כולל קבלת ציון על עבודת התזה) עד לסוף השנה השנייה ללימודים.

עמידה בתנאים במהלך הלימודים:
המשך הלימודים מותנה בעמידה בדרישות המצטברות הבאות:
א. השלמת חובות השמיעה עד לסיום שנת הלימודים השנייה, בציון ממוצע של 80 לפחות.
ב. הגשת הצעת מחקר עד לסוף חודש אוגוסט בשנת הלימודים הראשונה.
סטודנט שלא עמד בתנאים, יובא עניינו בפני הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים של הפקולטה והוא יועבר למסלול לימודים ללא תזה.

רישום:
הרישום לתואר שני עם תזה בפקולטה לשנה"ל הבאה נמשך עד לסוף חודש יוני. תשובה סופית מגיעה מהוועדה לתואר שני של האוניברסיטה. יש להירשם רק לאחר קבלת הסכמת מנחה ואישור הצהרת הכוונות, כמפורט מטה. הרישום מתבצע באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה: https://graduate-school.biu.ac.il/rishum ולבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שני עם תזה".

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/619

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למתאמת התארים המחקריים בפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליון ציונים בתואר הראשון
2.  אישור זכאות לתואר הראשון
3.  מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר הראשון
4.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *
5.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת התזה ע"ג הטופס המצ"ב **
6.  עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר הראשון
7.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
=> נא להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

*מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של מאסטר ולשקף ידע בסיסי של התחום.

על הצהרת הכוונות לכלול:

1.כותרת.

2.רשימת תוכן בסיסית.

3.סקירת ספרות רלבנטית ראשונית אך משמעותית, של התחום.

4.ניסוח של שאלת המחקר/רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה קיימת.

5.כיוון אפשרי של הצעת פתרון, כולל תיאור של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ושיטות המחקר הצפויות / האפשרות המעשית של התלמיד/ה לבצעה.

יש למקד ככל הניתן את דרך ביצוע המחקר הצפויה, ואין להסתפק רק בהצבעה באופן כללי על השיטה (אמפירית איכותנית, כמותנית או משולבת, או עיונית). יש להימנע ככל הניתן מתיאורים כלליים כגון "בכוונתי לחקור את הנושא..." "בכוונתי להניח קווי מדיניות חדשים...." "המחקר יסקור וינסה לאתר כיוונים חדשים". יש להסביר בדיוק מה המצב הנוכחי בשדה המחקר, מה הביקורת שהניע אתכם לצאת לדרך המחקר ומה בדיוק אתם מתכוונים לבצע ולחדש וכיצד.

היקף הצהרת הכוונות יהיה 3 עמודים + 1 עמוד ובו פירוט המתודולוגיה ושיטות המחקר (כמפורט בסעיף 5 למעלה).

היקף הרשימה הביבליוגרפית העיקרית של התחום יהיה 2 עמודים. הרשימה תכיל חיבורים רלוונטיים, גם כאלה שלא מופיעים בהערות השוליים של המסמך.

הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  

הצהרת כוונות שלא תעמוד בהנחיות תוחזר למועמד.

הגשת מסמך הצהרת הכוונות ילווה ב"טופס אישור מנחה להנחייה" כשהוא מלא וחתום על ידי המנחה המיועד/ת. את הטופס ניתן לקבל ממדור תארים מחקריים בפקולטה. 

** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. יש לפנות במייל בצירוף קורות חיים, גיליון ציונים וכן הסבר לגבי הנושא המוצע. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff. לא יאושר מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

לשם ההתרשמות, מצ"ב:
לינק להוראות כתיבת הצעת המחקר לתואר שני:  http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2007-133.pdf
לינק להוראות
והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני: https://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2011-41.pdf

יודגש כי עמידה בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

 

חוברת מידע

תאריך עדכון אחרון : 18/01/2021