שלחו לחבר

תואר ראשון ושני במשפטים

הרשמה לתואר ראשון ושני במשפטים

 

תכנית ללימודי תואר ראשון ותואר שני (ללא תזה) במשפטים, אותם ניתן להשלים במשך ארבע שנות לימוד.

1. תנאי קבלה לתכנית

א. סטודנטים שהחלו את לימודיהם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן והם בעלי ממוצע 85 לפחות בתום
השנה הראשונה, יוכלו להגיש מועמדות לתכנית. סטודנטים שהחלו את לימודים בפקולטה בשנה מתקדמת לאחר
שעברו ממוסד אקדמי אחר לא יוכלו להגיש בקשות לתכנית.

ב. לתכנית יתקבלו המועמדים המצטיינים מבין מגישי הבקשות. הדיון הסופי בקבלת המועמדים לתכנית יתקיים
בתום שנת הלימודים הראשונה ולאחר קבלת ציוני מועדי ב'.

2. מבנה הלימודים במסלול המשולב

2.1. הלימודים לתואר ראשון

הסטודנטים במסלול המשולב ילמדו נוסף על התכנית הרגילה לתואר הראשון:

א. שנה ב' - מקצועות בחירה בהיקף של 4 נ"ז (על חשבון מכסת הקורסים של שנה ג').

ב. שנה ג' - מקצועות בחירה במשפט עברי בהיקף של 4 נ"ז וסמינריון נוסף (על חשבון מכסת הקורסים
והסמינריונים של שנה ד').

ג. שנה ד' - סיום מכסת הקורסים לתואר הראשון במהלך סמסמטר א'.

2.2. . הלימודים לתואר שני

א. הלימודים לתואר השני יתקיימו במהלך שני הסמסטרים בשנה הרביעית ללימודים.

ב. מכסת הקורסים לתואר השני בהיקף 32 ש"ס על פי הפירוט כדלקמן:

    1. סדנה רב שנתית בהיקף של 3 ש"ס (סטודנט בתואר המשולב אשר לקח סדנה בתואר הראשון לא יוכל להמיר סדנה זו על חשבון מכסת הנקודות בתואר השני).

    2. 2 סמינריונים מחקריים בהיקף 8 ש"ס 

    3. סמסטר א' - קורסי מקצועות בחירה בהיקף של עד 11 ש"ס

    4. סמסטר ב' - קורסי מקצועות בחירה בהיקף של 10 ש"ס.

ג. סטודנט לא יהיה רשאי ללמוד יותר מ-27 נ"ז בסמסטר א' בשנה הרביעית, כולל הקורסים אותם הוא לומד
למען השלמת חובות הלימודים לתואר ראשון.

ד. סטודנט בתכנית זו ילמד לפחות 10נ"ז קורסי מקצועות בחירה במהלך סמסטר ב'.

3. סטודנטים במסלול המשולב יהיו פטורים מלימודי אנגלית ומלימודי יסוד לתואר השני.

4. במהלך שלוש השנים הראשונות לא ניתן ללמוד קורסים על חשבון מכסת הקורסים לתואר שני אלא רק להקדים
קורסים לתואר ראשון. קורסים לתואר שני אשר יילמדו במהלך שלוש השנים הראשונות לא יוכרו.

5. הלימודים לתואר השני יתקיימו במהלך כל השנה הרביעית ללימודים. לא ניתן לסיים את התכנית ולהשלים את
החובות לתואר השני במהלך הסמסטר הראשון בשנה הרביעית.

6. תנאי להמשך הלימודים במסלול זה, ממוצע ציונים 85 לפחות במהלך כל אחת משלוש השנים הראשונות לתואר
הראשון. ממוצע הציונים הכולל של הסטודנט ייבחן בתום כל שנת לימודים, והפקולטה רשאית להוציא מן התכנית
סטודנטים שלא עמדו בתנאי זה.

7. תנאי לסיום הלימודים במסלול זה, ממוצע 75 לפחות בכל הקורסים של התואר השני.

8. סטודנטים בתכנית זו אינם רשאים לעבור במהלך הלימודים למסלול תואר שני עם תזה.

9. סטודנטים המשתתפים בתכנית זו יהיו זכאים לאישור התמחות עם סיום הסמסטר הראשון של שנת הלימודים
הרביעית בכפוף לסיום כל הלימודים לתואר הראשון.

תאריך עדכון אחרון : 01/02/2021