לוח מועדי בחינות סמסטר א' תשע"ח - תואר ראשון

שלום רב,

מצ"ב לוח המבחנים

סמסטר א' מועד א'

סמסטר א' מועד ב'

סמסטר ב' מועד א'

סמסטר ב' מועד ב'

בברכה,

הפקולטה למשפטים