לוח בחינות לתלמידי תואר ראשון לשנה"ל תשע"ט

שלום רב,

מצ"ב לוח הבחינות לתלמידי תואר ראשון לשנה"ל תשע"ט

לתשומת לבכם המועדים אינם סופיים ויכולים להשתנות!

סמסטר א' מועד א'

סמסטר א' מועד ב'

סמסטר ב' מועד א'

סמסטר ב' מועד ב'

בברכה,

הפקולטה למשפטים