אחריות של עובדי ציבור ורשות ציבורית בנזיקין 

אחריות של עובדי ציבור ורשות ציבורית בנזיקין 

האחריות בנזיקין של המדינה והרשות הציבורית, נגזרת מכח עקרון השוויון בפני החוק. כשם שכל אדם חייב לנקוט באמצעי זהירות כדי לא לחגרום נזק, וכשלא עשה כך הבוא צפוי לשאת באחריות לנזקיון, הוא הדין גם לגבי רשות ציבורית. עובד ציבור חסינים מפני  אחריות נזיקית בגין מעשים שעשו במילוי תפקידם השלטוני, אלא אם כן הם פעלו ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק. הרציונל העומד ביסוד החסינותץ של עובד ציבור מאחריות בנזיקין נועדגה ליצור איזון בין אינטרס הנפג לקבלחת פיצוי לבין האינטרס הציבורי למנוע מצב בו עובד ציבור יירתע מלמלא את תפקידו בשל החשש שמא  תוטל עליו אחריות נזיקית. 

  1. דיני נזיקין – גבולות האחריות כרך ב' ישראל גלעד  

  1.  דיני נזיקין עמוס הרמן  

  1. נזיקין  אריאל פורת 

  1. הסמכות המנהלית כרך ב/ יצחק זמיר