קבוצות מחקר

בפקולטה פועלות קבוצת המחקר הבאות:

קבוצת מחקר פקולטטיבית (מרכז: פרופ' יובל פלדמן)

קבוצת מחקר בנושא Non-Deliberative Choice and Public Policy (מרכז: פרופ' יובל פלדמן) 

קבוצת מחקר בנושא "אחריות" (מרכז: פרופ' שחר ליפשיץ)

קבוצת מחקר בנושא "חקר ההלכה והמשפט העברי" במסגרת תכנית תיגר למשפט עברי (מרכז: פרופ' יאיר לורברבוים)  

קבוצת מחקר תיגר (מרכז: ד"ר יעקב חבה)

 (ERC Research Project on Judicial Conflict Resolution (JCR (מרכזת: פרופ' מיכל אלברשטין)

קבוצת לימוד: קהילות במשפט (מרכז: ד"ר שי שטרן)