תואר שלישי רגיל

שלחו לחבר

בוגרים בעלי תואר ראשון במשפטים ובעלי תואר שני עם תזה במשפטים (או בתחום רלבנטי אחר) יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי במסלול הרגיל בתנאים הבאים:
א. ממוצע הציונים בלימודי התואר השני שאינו נופל מ 86.
ב. ציון 86 לפחות בעבודת התזה.

לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה במשפטים:
1. סמינר חובה - "מחקר משפטי" 99-825-01 - בהיקף 2 ש"ש 
יש ללמוד את הסמינר בשנה הראשונה בה הוא מתקיים. בשנה שהסמינר אינו מתקיים יש להירשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנטים באותה שנה. סטודנט אשר למד סמינר זה במסגרת לימודיו לתואר השני יידרש להציע חלופה לסמינר באישור המנחה, לאישור הוועדה הפקולטטיבית.
2. קורסי מקצועות בחירה – בהיקף 4 ש"ש
על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון.
ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלבנטיים לנושא המחקר. הרישום לקורסים הנלמדים מחוץ לפקולטה מתבצעים ישירות מול המחלקה הרלבנטית.
סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01 בהיקף 1.5 ש"ש וכן ישתתפו ב"סדנת חוקרים במשפט עברי" 99-312-01 בהיקף 1 ש"ש, כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.  
3. מועמדים בוגרי תואר שני עם תזה במקצוע רלבנטי אחר יחוייבו בקורסי השלמה נוספים במשפטים, בהתאם לתחום המחקר וע"פ שיקול דעת הוועדה.  יש לסיים לימודים אלו בשנה הראשונה ללימודים ולקבל בהם ציון ממוצע 86 לפחות.

בנוסף,
סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי. לנוחותך מצ"ב:  
קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי:  http://graduate-school.biu.ac.il/node/620
קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232
קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/

יש להרשם באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה: https://www1.biu.ac.il/  ולבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שלישי במסלול הרגיל".

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/619

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למתאמת התארים המחקריים בפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליון ציונים בתואר הראשון והשני
2.  אישור זכאות לתואר השני
3.  מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר השני
4.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *
5.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט **
6.  עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר השני
7.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
=> נא להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff.
לא יאושר מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

** מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של דוקטורט, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. היקף הצהרת הכוונות יהיה בין 4-5 עמודים כולל רשימת תוכן בסיסית ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול 2 עמודי רשימה ביבליוגרפית עיקרית של התחום. הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד). מסמך הצהרת הכוונות ילווה במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.

מועדי הרישום לשנה הבאה:

על מנת להתחיל את הלימודים בסמסטר א' יש להרשם עד לחודש יוני

על מנת להתחיל את הלימודים בסמסטר ב' יש להרשם עד לסוף חודש דצמבר

אנו מעבירים את המלצת הפקולטה בעניין הקבלה ללימודים לוועדה לתואר שלישי האוניברסיטאית וההחלטה הסופית מתקבלת על ידם ונשלחת לסטודנט.  

יודגש כי עמידה בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

 

חוברת מידע