תואר שלישי רגיל

בוגר תואר ראשון במשפטים ובעל תואר שני עם תזה במשפטים (או בתחום רלוונטי אחר) יוכל להרשם ללימודי תואר שלישי במסלול הרגיל ובתנאי שעמד בתנאים כדלקמן:

א. ציון ממוצע 86 לפחות בלימודי התואר השני.

ב. ציון 86 לפחות בעבודת התזה.


יש להרשם באמצעות אתר האינטרנט: http://www1.biu.ac.il/index.php?id=5763&pt=1&pid=589&level=4&cPath=6,589,5763

מעבר למצויין בטפסי ההרשמה יש לצרף:
1. גיליונות ציונים בתואר הראשון והשני, מקור או מאומת ע"י מדור שמ"ע/הוועדה לתואר שלישי
2. הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט *
3. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע **
4. עותק קשיח מעבודת התזה
5. 2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד

* עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה בלבד. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את הרשימה של חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי ההתקשרות. הלינק לאתר: http://law.biu.ac.il/academic-staff

** מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של דוקטורט, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. בד"כ היקף הצהרת הכוונות יהיה בין 4-5 עמודים, ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול רשימה ביבליוגרפית בסיסית של התחום. מסמך הצהרת הכוונות ילווה במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.

לתשומת ליבך, הרישום יימשך עד לסוף חודש יוני. אנו מעבירים את המלצת הפקולטה בעניין הקבלה ללימודים לוועדה לתואר שלישי האוניברסיטאית והתשובה הסופית נשלחת לסטודנט על ידם.

לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה:

1. סדנה חובה - "סדנה הכנה לכתיבת תזה במשפטים" 99-300-01 - בהיקף 3 ש"ס

יש ללמוד בשנה הראשונה ללימודים. בשנה שהסדנה אינה מתקיימת יש להרשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנטים באותה שנה.

2. סמינר חובה - "מחקר משפטי" 99-825-01 - בהיקף 4 ש"ס

יש ללמוד את הסמינר בשנה הראשונה בה הוא מתקיים. בשנה שהסמינר אינו מתקיים יש להירשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנטים באותה שנה.

סטודנט אשר למד סמינר זה במסגרת לימודיו לתואר השני יידרש להציע חלופה לסמינר באישור המנחה, לאישור הוועדה הפקולטטיבית.

3. קורסי מקצועות בחירה

על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון.

ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלבנטיים לנושא המחקר. הרישום לקורסים הנלמדים מחוץ לפקולטה מתבצעים ישירות מול המחלקה הרלבנטית.

סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01 בהיקף 3 ש"ס וכן ישתתפו ב"סדנת חוקרים במשפט עברי" 99-312-01 בהיקף 2 ש"ס, כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.

4. בנוסף, סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.

לנוחותך,

קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי: http://graduate-school.biu.ac.il/node/620

קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232

קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/