שלחו לחבר

תואר שלישי רגיל

בוגרים בעלי תואר ראשון במשפטים ובעלי תואר שני עם תזה במשפטים (או בתחום רלבנטי אחר) יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי במסלול הרגיל בתנאים הבאים:
א. ממוצע הציונים בלימודי התואר השני שאינו נופל מ 85.
ב. ציון 85 לפחות בעבודת התזה.

לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה במשפטים בהיקף שייקבע ע"י הפקולטה - כולל קורס חובה מחקרי.
סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01 בהיקף 3 ש"ס.
- מועמדים בוגרי תואר שני עם תזה במקצוע רלבנטי אחר יחוייבו בקורסי השלמה נוספים במשפטים, בהתאם לתחום המחקר וע"פ שיקול דעת הוועדה. יש לסיים לימודים אלו בשנה הראשונה ללימודים ולקבל בהם ציון ממוצע 86 לפחות.
בנוסף,
סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.

לנוחותך מצ"ב:  
קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי:  http://graduate-school.biu.ac.il/node/620
קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232
קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/

הרישום:

יש להירשם רק לאחר קבלת הסכמת מנחה ואישור הצהרת הכוונות, כמפורט מטה. הרישום באמצעות אתר האינטרנט של בית הספר לתארים מתקדמים באוניברסיטה:

https://graduate-school.biu.ac.il/rishum , לבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שלישי במסלול הרגיל".

מועדי הרישום לשנה הבאה:

על מנת להתחיל את הלימודים בסמסטר א' יש להירשם עד לסוף חודש יוני.

על מנת להתחיל את הלימודים בסמסטר ב' יש להירשם עד לסוף חודש דצמבר.

***לתשומת הלב*** כאשר נרשמים לסמסטר ב':

-  אם קורס החובה במסלול התקיים כבר בסמסטר א' יש ללמוד אותו בשנה השנייה ללימודים.                           

- על פי הנחיות האוניברסיטה, השנה נספרת כשנה מלאה במניין השנים לתואר וכן חיוב שכ"ל מתבצע על שנה שלמה.

עם סיום הרישום הפורמלי באתר תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/625

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למתאמת התארים המחקריים בפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליון ציונים בתואר הראשון והשני
2.  אישור זכאות לתואר השני
3.  מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר השני
4.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *
5.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט ע"ג טופס אישור הנחייה**
6.  עותק מעבודת התזה
7.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
=> נא להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

*מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של דוקטורט ולשקף ידע בסיסי של התחום.

על הצהרת הכוונות לכלול:

1.כותרת.

2.רשימת תוכן בסיסית.

3.סקירת ספרות רלבנטית ראשונית אך משמעותית, של התחום.

4.ניסוח של שאלת המחקר/רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה קיימת.

5.כיוון אפשרי של הצעת פתרון, כולל תיאור של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ושיטות המחקר הצפויות / האפשרות המעשית של התלמיד/ה לבצעה.

יש למקד ככל הניתן את דרך ביצוע המחקר הצפויה, ואין להסתפק רק בהצבעה באופן כללי על השיטה (אמפירית איכותנית, כמותנית או משולבת, או עיונית). יש להימנע ככל הניתן מתיאורים כלליים כגון "בכוונתי לחקור את הנושא..." "בכוונתי להניח קווי מדיניות חדשים...." "המחקר יסקור וינסה לאתר כיוונים חדשים". יש להסביר בדיוק מה המצב הנוכחי בשדה המחקר, מה הביקורת שהניע אתכם לצאת לדרך המחקר ומה בדיוק אתם מתכוונים לבצע ולחדש וכיצד.

6.מועמד המתעתד להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים – יש לציין זאת במפורש בכותרת הצהרת הכוונות.

בנוסף להסברים הכלליים יש לפרט במסמך הצהרת הכוונות גם לגבי כל אחד משלושת המאמרים הצפויים להיכלל בעבודה, כולל מבוא וסיכום לעבודה.

היקף הצהרת הכוונות יהיה 3 עמודים + 1 עמוד ובו פירוט המתודולוגיה ושיטות המחקר (כמפורט בסעיף 5 למעלה).

היקף הרשימה הביבליוגרפית העיקרית של התחום יהיה 2 עמודים. הרשימה תכיל חיבורים רלוונטיים, גם כאלה שלא מופיעים בהערות השוליים של המסמך.

הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  

הצהרת כוונות שלא תעמוד בהנחיות תוחזר למועמד.

**הגשת מסמך הצהרת הכוונות ילווה ב"טופס אישור מנחה להנחייה" כשהוא מלא וחתום על ידי המנחה המיועד/ת . את הטופס ניתן לקבל ממדור תארים מחקריים בפקולטה. 

* עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. יש לפנות במייל בצירוף קורות חיים, גיליון ציונים וכן הסבר לגבי הנושא המוצע.

הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff. לא יאושר מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

יודגש כי עמידה בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

חוברת מידע

תאריך עדכון אחרון : 18/01/2021