English שלחו לחבר

תואר ראשון במשפטים

הרשמה לתואר ראשון

תנאי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למשפטים 

בשנת הלימודים תשפ"ג יתקלו לפקולטה למשפטים המועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, העומדים בתנאי הרישום.

תהליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע אוטומטית על פי רמת ההישגים.

רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול ממוחשב של שני מרכיבים:

א. ממוצע ציוני הבגרות מעל 90.

ב. ציון הבחינה הפסיכומטרית מעל 600 (למען הסר ספק, הציון זה מהווה סף מינימום לרישום אך לא תנאי מספיק לקבלה). יש להיבחן בבחינה הפסיכומטרית עד למועד יולי 2022 בלבד.

 

הערכת סיכויי קבלה

מועמד שעמד בחתך הקבלה הפקולטטיבי העומד על 75 יתקבל ללימודים בפקולטה.

הערכת סיכויים ניתן לבדוק בכתובת: shoham.biu.ac.il/kabala

מועמדים שלא עמדו בחתך הקבלה ולא התקבלו אך חתך הקבלה שלהם הוא בטווח  71-75 יוכלו להצטרף לקורס קדם שיתקיים במהלך הקיץ.

נוכחות בכל מפגשי הקורס במלואם ומעבר הבחינה מסכמת בציון שיקבע ע"י הפקולטה תאפשר קבלה ללימודים (עלות הקורס 1,100 ש"ח)

תנאי קבלה מיוחדים בעקבות קורונה למועמדים מצטיינים

אפיק קבלה נוסף לסטודנטים מצטיינים מאפשר קבלה לפקולטה למשפטים למועמדים באחד משני המסלולים הבאים.

תנאי הקבלה בכל אחד מן המסלולים הם מצטברים.

 1. מסלול א' - ציון הבחינה הפסיכומטרית 720 ומעלה וזכאות לבגרות.
 2. מסלול ב' - ציוני תעודת בגרות בממוצע שמעל לציון 112 והכוללים ציון באנגלית ברמה של  5 יחידות מעל 90 גם ללא ציון פסיכומטרי.

מועמדים למסלול המצטיינים של הפקולטה למשפטים

 תנאי הקבלה:

1. המועמד יהיה צריך לעמוד בממוצע 700 בפסיכומטרי.

2. וציון ממוצע בגרות של 109.

3. יהיה צריך לעבור ראיון אישי.

לתכנית יהיו מלגות, ליווי צמוד ומפגשים מיוחדים.

מועמדים בעלי תואר אקדמי

בשנת הלימודים תשפ"ג יתקבלו לפקולטה למשפטים המועמדים בעלי תארים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, העומדים בתנאי הרישום.

תהליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע בדיון בוועדת הקבלה הפקולטטיבית על פי רמת ההישגים.

 1. תואר אקדמי בממוצע 80 לפחות
 2. ציון הבחינה הפסיכומטרית מעל 600
 3. בעלי ממוצע 85 לפחות בתואר האקדמי רשאים להגיש מועמדות ללימודי תואר ראשון במשפטים ללא ציון בחינה פסיכומטרית.
 4. מועמד שהחל את לימודיו לתואר ראשון לפני שנת 1984 או מועמד שהוא בעל תואר שלישי, יוכל להתקבל גם ללא ציון הבחינה הפסיכומטרית.

הקבלה ללימודים נתונה לשיקול דעתה של ועדת קבלה פקולטטיבית.

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה מאפשר קבלה לשנה א' בלבד.

תהליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע בדיון בוועדת הקבלה הפקולטטיבית על פי רמת ההישגים.

יוכלו להגיש בקשה להתקבל מועמדים שבידיהם:

 1. ממוצע 90 של הקורסים מן הרשימה המאושרת.
 2. אישור בכתב של האוניברסיטה הפתוחה על מיקום ברף 10% העליונים בקבוצת הלימוד.
 3. אנגלית - על המועמדים לעבור בחינת אמיר בציון של 85 לפחות. המועמדים יחויבו בלימודי אנגלית בהתאם לרמת הציון שלהם. לא יוכרו קורסי אנגלית שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה.
 4. סטודנטים ישלימו במהלך השנה הראשונה את קורסי החובה, מהם אינם פטורים.

קבלה לשנה שניה

קבלה לשנה שניה אפשרית אך ורק למועמד שלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה אחרת או במכללה למשפטים בארץ המוכרת על ידי המל"ג.

הליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע בדיון בוועדת הקבלה הפקולטטיבית על פי רמת ההישגים.

יוכלו להגיש בקשה להתקבל מועמדים באחד משני המסלולים הבאים.

תנאי הקבלה בכל אחד מן המסלולים הם מצטברים.

 1. מסלול א' - המועמד עומד בתנאי הקבלה הרגילים לפקולטה לשנה א' ומממוצע הציונים במוסד בו למד הוא מעל 87.
 2. מסלול ב' - המועמד בעל ציונים, בשנת הלימודים הראשונה במשפטים במוסד אקדמי אחר, של לפחות 90 והציג אישור על מיקומו ב-5% העליונים של הכיתה והוא בעל ציון פסיכומטרי של 600 לפחות.

הקבלה נתונה לשיקול דעתה של ועדת הקבלה הפקולטטיבית.

לנוחותכם קישור לעלון המידע הפקולטטיבי לתואר ראשון

 

 

תאריך עדכון אחרון : 24/01/2022