תואר ראשון ושני במשפטים

English שלחו לחבר

הרשמה לתואר ראשון

תנאי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למשפטים – הוראת שעה

 לאור דחיית המבחן הפסיכומטרי וחוסר הוודאות לגבי ההמשך, ומתוך הבנה לקושי להיערך לבחינה אל מול הרצון והצורך לתכנן את העתיד

פותחת הפקולטה למשפטים אפשרות  מוגבלת בזמן להתקבל לשנה"ל תשפ"א ללא ציון פסיכומטרי בתנאים להלן:

  1. בעלי תעודת בגרות בממוצע משוקלל של 109 ומעלה, הכוללת 5 יחידות לימוד באנגלית בציון 80 ומעלה יוכלו להתקבל לפקולטה ללא דרישה נוספת.
  2. בעלי תעודת בגרות בעלי ממוצע 106 ומעלה הכוללת  5 יחידות לימוד באנגלית בציון 80 ומעלה או 4 יחידות לימוד באנגלית בציון 90 ומעלה יוכלו להתקבל לפקולטה ללא ציון פסיכומטרי בתנאי שישתתפו בקורס קדם שיתקיים בקיץ (ייפתחו קורסים ביוני ובספטמבר בכפוף לביקוש) ויעמדו בהצלחה בבחינה שתיערך בסופו .
  3. כל יתר מסלולי הקבלה הקיימים בפקולטה נשארים בתוקף.

יודגש:

  1. הקבלה על פי סעיפים 1-2 מוגבלת בזמן, והפקולטה רשאית לסגור אפשרויות קבלה אלה בכל רגע על פי שיקול דעתה.
  2. תנאי האנגלית בסעיפים 1-2 הם תנאי הקבלה לפקולטה. עמידה בהם אינה מהווה פטור מלימודי אנגלית לפי הדרישות הרגילות של האוניברסיטה.

עלון מידע לתואר ראשון

 

 

הרשמה לתואר שני

 

תכנית ללימודי תואר ראשון ותואר שני (ללא תזה) במשפטים, אותם ניתן להשלים במשך ארבע שנות לימוד.

1. תנאי קבלה לתכנית

א. סטודנטים שהחלו את לימודיהם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן והם בעלי ממוצע 85 לפחות בתום
השנה הראשונה, יוכלו להגיש מועמדות לתכנית. סטודנטים שהחלו את לימודים בפקולטה בשנה מתקדמת לאחר
שעברו ממוסד אקדמי אחר לא יוכלו להגיש בקשות לתכנית.

ב. לתכנית יתקבלו המועמדים המצטיינים מבין מגישי הבקשות. הדיון הסופי בקבלת המועמדים לתכנית יתקיים
בתום שנת הלימודים הראשונה ולאחר קבלת ציוני מועדי ב'.

2. מבנה הלימודים במסלול המשולב

2.1. הלימודים לתואר ראשון

הסטודנטים במסלול המשולב ילמדו נוסף על התכנית הרגילה לתואר הראשון:

א. שנה ב' - מקצועות בחירה בהיקף של 4 נ"ז (על חשבון מכסת הקורסים של שנה ג').

ב. שנה ג' - מקצועות בחירה במשפט עברי בהיקף של 4 נ"ז וסמינריון נוסף (על חשבון מכסת הקורסים
והסמינריונים של שנה ד').

ג. שנה ד' - סיום מכסת הקורסים לתואר הראשון במהלך סמסמטר א'.

2.2. . הלימודים לתואר שני

א. הלימודים לתואר השני יתקיימו במהלך שני הסמסטרים בשנה הרביעית ללימודים.

ב. מכסת הקורסים לתואר השני בהיקף 32 ש"ס על פי הפירוט כדלקמן:

    1. סדנה רב שנתית בהיקף של 3 ש"ס (סטודנט בתואר המשולב אשר לקח סדנה בתואר הראשון לא יוכל להמיר סדנה זו על חשבון מכסת הנקודות בתואר השני).

    2. 2 סמינריונים מחקריים בהיקף 8 ש"ס 

    3. סמסטר א' - קורסי מקצועות בחירה בהיקף של עד 11 ש"ס

    4. סמסטר ב' - קורסי מקצועות בחירה בהיקף של 10 ש"ס.

ג. סטודנט לא יהיה רשאי ללמוד יותר מ-27 נ"ז בסמסטר א' בשנה הרביעית, כולל הקורסים אותם הוא לומד
למען השלמת חובות הלימודים לתואר ראשון.

ד. סטודנט בתכנית זו ילמד לפחות 10נ"ז קורסי מקצועות בחירה במהלך סמסטר ב'.

3. סטודנטים במסלול המשולב יהיו פטורים מלימודי אנגלית ומלימודי יסוד לתואר השני.

4. במהלך שלוש השנים הראשונות לא ניתן ללמוד קורסים על חשבון מכסת הקורסים לתואר שני אלא רק להקדים
קורסים לתואר ראשון. קורסים לתואר שני אשר יילמדו במהלך שלוש השנים הראשונות לא יוכרו.

5. הלימודים לתואר השני יתקיימו במהלך כל השנה הרביעית ללימודים. לא ניתן לסיים את התכנית ולהשלים את
החובות לתואר השני במהלך הסמסטר הראשון בשנה הרביעית.

6. תנאי להמשך הלימודים במסלול זה, ממוצע ציונים 85 לפחות במהלך כל אחת משלוש השנים הראשונות לתואר
הראשון. ממוצע הציונים הכולל של הסטודנט ייבחן בתום כל שנת לימודים, והפקולטה רשאית להוציא מן התכנית
סטודנטים שלא עמדו בתנאי זה.

7. תנאי לסיום הלימודים במסלול זה, ממוצע 75 לפחות בכל הקורסים של התואר השני.

8. סטודנטים בתכנית זו אינם רשאים לעבור במהלך הלימודים למסלול תואר שני עם תזה.

9. סטודנטים המשתתפים בתכנית זו יהיו זכאים לאישור התמחות עם סיום הסמסטר הראשון של שנת הלימודים
הרביעית בכפוף לסיום כל הלימודים לתואר הראשון.