תואר שני - השלמה לתזה

להרשמה

סטודנטים מצטיינים שסיימו את לימודיהם לתואר שני במשפטים במסלול ללא תזה יוכלו להגיש בקשה להשלמת התזה ובתנאי שעמדו בתנאי הסף:   
1. ממוצע ציונים בלימודי התואר השני במשפטים שאינו נופל מ-85.
2. ציון 85 לפחות באחד הסמינריונים ו-90 בסמינריון האחר.

הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר ונמשכים שנה. במהלך השנה התלמידים נדרשים ללמוד 2 קורסים מחקריים שייקבעו ע"י הפקולטה.

על פי תקנון ביה"ס ללימודי מתקדמים במסלול זה אין חובת לימודי יהדות ואנגלית: https://graduate-school.biu.ac.il/node/862

מומלץ להתעדכן בקישור.

 
לידיעתך, לוחות הזמנים לשנת השלמת התזה לתואר שני הם:

הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים
הגשת עבודת תזה כך שהציון שיתקבל בה יוזן עד לסוף שנת הלימודים (במקרים חריגים תנתן ארכה).

יש להירשם רק לאחר קבלת הסכמת מנחה ואישור הצהרת הכוונות, כמפורט מטה.

הרישום למסלול:
לאחר מציאת מנחה ואישור הצהרת הכוונות כמפורט מטה יש להרשם באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה:
https://graduate-school.biu.ac.il/rishum

יש לבחור בפקולטה למשפטים באופציה "תואר שני עם תזה" ולעדכן את מזכירות הפקולטה כי מדובר על השלמת תזה בלבד.

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/619

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למזכירות הפקולטה באמצעות דוא"ל:
א. גליונות ציונים של תואר ראשון ושני
ב. אישור הזכאות לתואר שני
ג. מסמך רשמי המעיד על מיקום בכתה עם סיום התואר השני
ד. עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר השני
ה. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע*
ו. הסכמת חבר סגל הפקולטה למשפטים לשמש כמנחה לעבודת התזה** 
ניתן לעיין ברשימת חברי הסגל באמצעות הלינק: http://law.biu.ac.il/academic-staff
ז. שתי המלצות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד
ח. צילום תעודת זהות
ט. קורות חיים

=> נא להעביר את כל המסמכים הנדרשים בקבצים נפרדים

*מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של מאסטר ולשקף ידע בסיסי של התחום.

על הצהרת הכוונות לכלול:

1.שם מלא.

2. שם מנחה/ים. אם יש מנחה נוסף ממחלקה אחרת, נא לציין מאיזו מחלקה.

3.כותרת.

4.רשימת תוכן בסיסית.

5.סקירת ספרות רלבנטית ראשונית אך משמעותית, של התחום.

6.ניסוח של שאלת המחקר/רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה קיימת.

7. יש להציע כיוון אפשרי של הצעת פתרון, כולל תיאור של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ושיטות המחקר הצפויות / האפשרות המעשית של התלמיד/ה לבצעה. יש למקד ככל הניתן את דרך ביצוע המחקר הצפויה, ואין להסתפק רק בהצבעה באופן כללי על השיטה (אמפירית איכותנית, כמותנית או משולבת, או עיונית). יש להימנע ככל הניתן מתיאורים כלליים כגון "בכוונתי לחקור את הנושא..." "בכוונתי להניח קווי מדיניות חדשים...." "המחקר יסקור וינסה לאתר כיוונים חדשים". יש להסביר בדיוק מה המצב הנוכחי בשדה מה עומד בבסיס הבחירה להתמקד במחקר הנבחר, אם המחקר השוואתי יש לציין איך יתבצע המחקר (אם לא השוואתי להסביר מדוע אין מקום להשוואה לדין זר) משפט פוזיטיבי (נוהג) מול נורמטיבי (רצוי) והרחבה על מה החסר שעליו מגיעה העבודה לענות, וככל שאפשר לכתוב, בגדול, מה יהיו ראשי הפרקים של העבודה המתהווה, כלומר מה יהיה קודם, מה אח"כ – למשל האם תהיה סקירה של המצב הפוזיטיבי הקיים ואז רעיונות לשינוי? האם העבודה תוצג בצורה של מודלים ויהיה צורך לאתר את המודל הקיים או הרצוי הטוב ביותר? מהם הקריטריונים / הפרמטרים שלאורם יוחלט מה מהמודלים מוצלח יותר בהשוואה לאחר? כותרת חלק זה תהיה "הצעת פתרון - מתודולוגיה", חלק זה יהיה באורך עד עמוד ולא פחות מ3 פסקאות.

 

היקף הצהרת הכוונות יהיה 3 עמודים + 1 עמוד ובו פירוט המתודולוגיה ושיטות המחקר (כמפורט בסעיף 7 למעלה).

היקף הרשימה הביבליוגרפית העיקרית של התחום יהיה 2 עמודים. הרשימה תכיל חיבורים רלוונטיים, גם כאלה שלא מופיעים בהערות השוליים של המסמך.

הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  

 

להלן מבנה הרשימה הביבליוגרפית בהצהרת הכוונות:

ספרים באנגלית לפי א"ב משפחה

ספרים בעברית לפי א"ב משפחה

מאמרים באנגלית לפי א"ב שמות משפחה

מאמרים בעברית לפי א"ב שמות משפחה

פסקי דין עברית לפי ערכאות השונות ולפי שנים: עליון, מחוזי, שלום

פסקי דין זרים לפי המדינות ולפי השנים

חקיקה לפי שנים

מאמרים בספרים לפי א"ב שמות משפחה

אחרים – דוחות, כתבות, דיסרטציות

את הצהרת הכוונות יש להגיש בקובץ WORD. הצהרת כוונות שלא תעמוד בהנחיות תוחזר למועמד.

הגשת מסמך הצהרת הכוונות ילווה ב"טופס אישור מנחה להנחייה" כשהוא מלא וחתום על ידי המנחה המיועד/ת. את הטופס ניתן לקבל במדור תארים מחקריים. 

** קודם כל עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff.
לא יאושר  מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

לשם ההתרשמות, מצ"ב:
לינק להוראות כתיבת הצעת המחקר לתואר שני: http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2007-133.pdf
לינק להוראות
והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני: https://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2011-41.pdf

לתשומת ליבך, הרישום למסלול השלמת התזה לתואר שני בפקולטה לשנה"ל הבאה נמשך עד לסוף חודש יוני. תשובה סופית מגיעה מהוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

יודגש כי עמידה בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

 

חוברת מידע