תואר שני - השלמה לתזה

להרשמה

סטודנטים מצטיינים שסיימו לימודיהם לתואר שני במשפטים ללא תזה יוכלו להגיש בקשה להשלמת תזה ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן:

1. ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי התואר השני.

2. ציון 85 לפחות באחד הסמינריונים ו 90 בסמינריון האחר.

 

במהלך שנת ההשלמה נדרשים התלמידים ללמוד את סמינריון החובה "מחקר משפטי" (בהיקף 4 נ"ז) וכן את סדנת החובה "סדנת הכנה לכתיבת תזה" (בהיקף 3 נ"ז). בשנה שהסמינריון / הסדנה לא יתקיימו יוצעו לתלמידים קורסים חלופיים.


לידיעתך, לוחות הזמנים לשנת השלמת התזה לתואר שני הם: הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים, הגשת עבודת תזה וקבלת ציון בה עד לסוף שנת הלימודים. במקרים חריגים תנתן ארכה עד לסוף סמסטר א' של השנה העוקבת.

הרישום למסלול:

מוסמכים מבר אילן ירשמו באמצעות טופס בקשה לחידוש לימודים. יש לציין עליו "השלמת תזה".

מוסמכים ממוסדות אחרים ירשמו  באמצעות האינטרנט

בנוסף למה שמצויין ברישום המקוון, יש לצרף:

1. גיליונות ציונים בתואר הראשון והשני (מקור או מאומת)

2. אישור זכאות לתואר השני (מקור או מאומת)

3. אישור על דירוג בכיתה עם סיום התואר השני (מקור או מאומת)

4. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע (בהיקף 4-5 עמודים) *

5. הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת התזה **

6. עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר השני

7. שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד

8. צילום תעודת זהות

9. קורות חיים

* מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של מאסטר, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. בד"כ היקף הצהרת הכוונות יהיה עד 5 עמודים, ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול רשימה ביבליוגרפית בסיסית של התחום בהיקף עד 2 עמודים. בד"כ ילווה מסמך הצהרת הכוונות במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.

** עליך למצוא מנחה ולצרף את הסכמתו. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות.

 רשימת אנשי הסגל האקדמי

לא יאושר מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.


לתשומת ליבך, הרישום להשלמת תזה לתואר שני עם תזה בשנה"ל הבאה ימשך עד סוף חודש יוני בלבד. תשובה סופית מגיעה מהוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

יודגש כי עמידה בכל התנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

 

הנחיות לכתיבת עבודה