תואר שני - השלמה לתזה

שלחו לחבר

להרשמה

השלמת תזה לתואר שני במשפטים:

סטודנטים מצטיינים שסיימו את לימודיהם לתואר שני במשפטים במסלול ללא תזה יוכלו להגיש בקשה להשלמת התזה ובתנאי שעמדו בתנאי הסף:   
1. ממוצע ציונים בלימודי התואר השני במשפטים שאינו נופל מ-85.
2. ציון 85 לפחות באחד הסמינריונים ו-90 בסמינריון האחר.

הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר ונמשכים שנה. במהלך השנה התלמידים נדרשים ללמוד את הסדנה להכנת תזה (בהיקף 1.5 ש"ש) וכן את הסמינריון מחקר משפטי (בהיקף 2 ש"ש). בשנה בה הסמינר / הסדנה אינם מתקיימים יש להירשם לקורסים החלופיים המתקיימים באותה שנה.

בנוסף,
סטודנטים בתואר השני ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני: http://graduate-school.biu.ac.il/node/619 
 
לידיעתך, לוחות הזמנים לשנת השלמת התזה לתואר שני הם:

הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים.
הגשת עבודת תזה כך שהציון שיתקבל בה יוזן עד לסוף שנת הלימודים (במקרים חריגים תנתן ארכה).

הרישום למסלול:

יש להרשם באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה: https://www1.biu.ac.il/  , לבחור בפקולטה למשפטים באופציה "תואר שני עם תזה" ולעדכן את מתאמת התארים המחקריים בפקולטה כי מדובר על השלמת תזה בלבד.

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/619

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למזכירות הפקולטה באמצעות דוא"ל:
א. גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני
ב. אישור הזכאות לתואר שני
ג. מסמך רשמי המעיד על מיקום בכתה עם סיום התואר השני
ד. עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר השני
ה. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע*
ו. הסכמת חבר סגל הפקולטה למשפטים לשמש כמנחה לעבודת התזה** 
ז. שתי המלצות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד
ח. צילום תעודת זהות
ט. קורות חיים

=> נא להעביר את כל המסמכים הנדרשים בקבצים נפרדים

* מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של מאסטר, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. היקף הצהרת הכוונות יהיה בין 4-5 עמודים כולל רשימת תוכן בסיסית ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול עד 2 עמודי רשימה ביבליוגרפית עיקרית של התחום. הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  מסמך הצהרת הכוונות ילווה במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.

** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff. לא יאושר  מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

הרישום למסלול השלמת התזה לתואר שני בפקולטה לשנה"ל הבאה נמשך עד לסוף חודש יוני. תשובה סופית מגיעה מהוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

יודגש כי עמידה בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

 

חוברת מידע