התוכנית החדשה לבוגרי מקצועות הרפואה

להרשמה

תואר שני בלימודי משפט (.M.A) לבוגרי מקצועות הרפואה

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן מקיימת תוכנית יוקרתית וחדשה לתואר שני בלימודי משפט ללא תזה (M.A.) לבוגרי מקצועות הרפואה והבריאות. התוכנית מעניקה ידע משפטי לאנשי רפואה בתחומים עימם הם נפגשים מדי יום. התוכנית תפגיש את הסטודנטים עם ידע מעולמות השלובים זה בזה כגון נזיקין, אתיקה רפואית, רשלנות רפואית, משפט ופסיכולוגיה, ניהול מערכות בריאות ועוד, ותעניק כלים משפטיים להתמודדות עם אתגרים בסוגיות רבות המשיקות לתחומי הרפואה והמשפט.

סטודנט המסיים את חוק לימודיו יקבל את התואר מוסמך בלימודי משפט (.M.A)

תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת תואר שני מתפרסם בנפרד באתר מנהל הסטודנטים.

1. מבנה התוכנית 

הלימודים יתקיימו במתכונת של יומיים בשבוע: יום חמישי בזום ויום שישי בקמפוס. הלימודים לתואר יימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים. הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בלימודי משפט בתקופה של כארבעה עשר חודשים קלנדריים.

2. דרישות התכנית: הלימודים בתכנית זו הנם במסגרת מובנית ובהיקף של 56 נ"ז. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים לתכנית וללמוד שני סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת התכנית.

3. סיום הלימודים: תנאי לסיום הלימודים במסלול זה הוא ממוצע 75 לפחות.

4. הלימודים בתכנית זו לא יוכרו כחלק מן החובות לתואר ראשון במשפטים.

5. למניעת ספק, הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.

 

חוברת מידע ותכנית הלימודים 

לרישום לתואר השני