מסלול מיוחד לבוגרי הנדסה ומדעי המחשב

להרשמה

תואר שני בלימודי משפט (.M.A) לבוגרי מדעי המחשב והנדסה

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן מקיימת תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט ללא תזה (M.A.) במגמת משפט וטכנולוגיה לבוגרי הנדסה ומדעי המחשב. 

חדירתם של מושגים כמו חדשנות, ביג דאטה, מאגרי מידע, אינטרנט ובינה מלאכותית לכל תחומי החיים מעוררת שאלות רבות של משפט, אתיקה, רגולציה ומדיניות.

התוכנית מיועדת לגורמים בתעשיה ובשירות המדינה אשר עוסקים בפיתוח טכנולוגיה, ניהול ועיבוד מאגרי מידע, מסחר ושירותים מקוונים, כל פעילות שמערבת יישומים טכנולוגיים וכן התוויית מדיניות או רגולציה בתחומים אלה. התוכנית מעניקה ידע וכלים משפטיים להתמודדות עם אתגרים כמו הגנת הפרטיות, קידום החדשנות, ניהול מאגרי מידע, אתיקה בפיתוח טכנולוגיה ושימוש בטכנולוגיה, קניין רוחני, קבלת החלטות באמצעים טכנולוגיים, רגולציה של טכנולוגיה ואכיפה ורגולציה באמצעים טכנולוגיים ועוד נושאים קשורים.

סטודנט המסיים את חוק לימודיו יקבל את התואר מוסמך בלימודי משפט (.M.A)

תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת תואר שני מתפרסם בנפרד באתר מנהל הסטודנטים.

1. מבנה התוכנית 

הלימודים יתקיימו במתכונת של יומיים בשבוע: יום חמישי בזום ויום שישי בקמפוס. הלימודים לתואר יימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים. הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בלימודי משפט בתקופה של כארבעה עשר חודשים קלנדריים.

2. דרישות התכנית: הלימודים בתכנית זו הנם במסגרת מובנית ובהיקף של 56 נ"ז. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים לתכנית ולבחור שני סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת התכנית.

3. סיום הלימודים: תנאי לסיום הלימודים במסלול זה הוא ממוצע 75 לפחות.

4. הלימודים בתכנית זו לא יוכרו כחלק מן החובות לתואר ראשון במשפטים.

5. למניעת ספק, הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.

 

חוברת מידע ותכנית הלימודים 

לרישום לתואר השני