תואר שלישי - מסלול משולב

 

שלום רב,

להלן הפרטים אודות המסלול המשולב:

משך הלימודים במסלול המשולב לא יעלה על שש שנים: שנתיים במסגרת תואר שני (הרישום הוא לתואר שני עם תזה) וארבע שנים לכל היותר במסגרת תואר שלישי. הלימודים במסלול המשולב מקנה לסטודנט זכאות לתואר שני במהלך הלימודים, לאחר שעמד בדרישות המפורטות.

תנאי קבלה:

הקבלה למסלול המשולב הינה דו - שלבית.

א. שלב ראשון - קבלה לתואר שני עם תזה כמפורט להלן:

תנאי הסף להגשת מועמדות ללימודי תואר שני במסלול עם תזה הם:

1. ממוצע ציונים בתואר הראשון שאינו נופל מ 85 ;

2. ציון 85 לפחות באחד הסמינריונים ו 90 בסמינריון האחר.

 

הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר ונמשכים שנתיים (=ארבעה סמסטרים).

 

במהלך הלימודים התלמידים נדרשים ללמוד קורסים בהיקף 28 ש"ס - לפחות מחצית מן ההיקף בשנה הראשונה ושאר הקורסים בשנה השנייה.

מבנה תכנית הלימודים:

* סמינר "מחקר משפטי" - 4 ש"ס

* סדנה להכנת תזה - 3 ש"ס

2 סמינריונים מחקריים - 8 ש"ס

קורס בחירה בשפה האנגלית - 1 ש"ס

מקצועות בחירה (מתוכם יש לבחור סדנה אחת**) - 12 ש"ס

(על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון).

* יש ללמוד בשנה הראשונה ללימודים. בשנה בה הסמינר / הסדנה אינם מתקיימים יש להירשם לקורסים החלופיים המתקיימים באותה שנה.

** סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" ואת הקורס "סדנת חוקרים במשפט העברי" כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.

 

בנוסף,

סטודנטים בתואר השני ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני: http://graduate-school.biu.ac.il/node/619


הרשמה:

יש למלא את טפסי ההרשמה ולשלם את דמי ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט: https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web/

 

בנוסף למה שמצויין בטפסים, יש לצרף אליהם:

1. גיליונות ציונים בתואר הראשון, מקור או מאומת

2. מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר הראשון

3. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *

4. הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת התזה **

5. עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר הראשון

6. 2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד

 

* מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של מאסטר, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. בד"כ היקף הצהרת הכוונות יהיה עד 5 עמודים, ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול רשימה ביבליוגרפית בסיסית של התחום בהיקף עד 2 עמודים. בד"כ ילווה מסמך הצהרת הכוונות במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת  הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.

 

** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה כמצויין לעיל. מומלץ להץחיל לחפש מנחה 4 חודשים לפני מועד תום הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff.

אנו לא מאשרים מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

 

לתשומת ליבך, הרישום לתואר שני עם תזה לשנה"ל הבאה נמשך עד לסוף חודש יוני. תשובה סופית מגיעה מהוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.מועמד שלא עמד בתנאי המעבר בתוך שנתיים לא יוכל להמשיך את לימודיו במסלול המשולב ויהיה זכאי לקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה, רק בתנאי שישלים את כל חובות המסלול לתואר שני.

ב. שלב שני - קבלה לתואר שלישי

תנאי קבלה לתואר שלישי:

סטודנט שהחל לימודיו לתואר שני במסלול עם תזה בבר-אילן, יוכל להגיש בקשה להתקבל למסלול המשולב לדוקטורט לקראת סוף שנת הלימודים השנייה, בהתקיים התנאים הבאים:

1. השלמת מכסת הלימודים הנדרשת לתואר שני עם תזה (כמפורט לעיל) וקבלת ציונים בלימודים אלה עד לתום השנה השנייה. יש לסיים לימודים אלה בממוצע ציונם שאינו נופל מ - 90 , וכן לקבל ציון 90 לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות.

2. רישום ללימודי תואר שלישי באמצעות אתר האינטרנט: http://www1.biu.ac.il/index.php?id=5763&pt=1&pid=589&level=4&cPath=6,589,5763

3. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לשיפוט.

 

מעבר למצויין בטפסי ההרשמה המקוונים יש לצרף:
1. גיליונות ציונים בתואר הראשון והשני, מקור או מאומת ע"י מדור שמ"ע/הוועדה לתואר שלישי
2. הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט *
3. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע **
4. עותק מעבודת התזה
5. 2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד

* עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה. מומלץ להתחיל לחפש מנחה 4 חודשים לפני מועד תום הרישום. את הרשימה של חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי ההתקשרות. הלינק לאתר: http://law.biu.ac.il/academic-staff

** מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של דוקטורט, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. בד"כ היקף הצהרת הכוונות יהיה עד 5 עמודים, ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול רשימה ביבליוגרפית בסיסית של התחום בהיקף עד 2 עמודים. מסמך הצהרת הכוונות ילווה במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.
לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה:

1. סדנה חובה - "סדנה הכנה לכתיבת תזה במשפטים" 99-300-01 - בהיקף 3 ש"ס

יש ללמוד בשנה הראשונה ללימודים. בשנה שהסדנה אינה מתקיימת יש להרשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנטים באותה שנה.

2. סמינר חובה - "מחקר משפטי" 99-825-01 - בהיקף 4 ש"ס

יש ללמוד את הסמינר בשנה הראשונה בה הוא מתקיים. בשנה שהסמינר אינו מתקיים יש להירשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנטים באותה שנה.

סטודנט אשר למד סמינר זה במסגרת לימודיו לתואר השני יידרש להציע חלופה לסמינר באישור המנחה, לאישור הוועדה הפקולטטיבית.

3. קורסי מקצועות בחירה

על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון.

ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלבנטיים לנושא המחקר. הרישום לקורסים הנלמדים מחוץ לפקולטה מתבצעים ישירות מול המחלקה הרלבנטית.

סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01 בהיקף 3 ש"ס וכן ישתתפו ב"סדנת חוקרים במשפט עברי" 99-312-01 בהיקף 2 ש"ס, כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.

4. בנוסף, סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.

לנוחותך,

קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי: http://graduate-school.biu.ac.il/node/620

קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232

קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/