תואר שלישי - מסלול משולב

משך הלימודים במסלול המשולב לא יעלה על שש שנים: שנתיים במסגרת תואר שני עם תזה ועוד ארבע שנים לכל היותר במסגרת תואר שלישי.

הלימודים במסלול המשולב מקנה לסטודנט זכאות לתואר שני עם תזה במהלך הלימודים, לאחר שעמד בדרישות המפורטות.  

תנאי קבלה: 

הקבלה למסלול המשולב הינה דו - שלבית.

שלב ראשון - קבלה לתואר שני עם תזה כמפורט להלן:
תנאי הסף להגשת מועמדות ללימודי תואר שני במסלול עם תזה הם:
1. ממוצע ציונים בתואר הראשון שאינו נופל מ 85 ;
2. ציון 85 לפחות באחד הסמינריונים ו 90 בסמינריון האחר.

הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר ונמשכים שנתיים (=ארבעה סמסטרים).
במהלך הלימודים התלמידים נדרשים ללמוד קורסים בהיקף כולל 14 ש"ש (28 נ"ז) - לפחות מחצית מן ההיקף בשנה הראשונה ושאר הקורסים בשנה השנייה.

מבנה תכנית הלימודים:
2 קורסים מחקריים שייקבעו ע"י הפקולטה            

2 סמינריונים  
קורס בחירה בשפה האנגלית
מקצועות בחירה (מתוכם יש לבחור סדנה אחת*)
(על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון).
* סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" ואת הקורס "סדנת חוקרים במשפט העברי" כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.
בנוסף,
סטודנטים בתואר השני ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני: http://graduate-school.biu.ac.il/node/619 

 

במסלול זה יש להגיש עבודת תזה ולעמוד בבחינת התזה, כמקובל במסגרת לימודי התואר השני במסלול עם תזה, בתוך שנתיים ממועד הקבלה לתואר השני.

הקבלה למסלול המשולב מותנית בציון 90 לפחות על עבודת התזה. ציון התזה ייכלל בממוצע התואר השני כמקובל במסלול עם תזה

רישום:
הרישום לשנה"ל הבאה נמשך עד לסוף חודש יוני. תשובה סופית מגיעה מהוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

יש להירשם רק לאחר קבלת הסכמת מנחה ואישור הצהרת הכוונות, כמפורט מטה. הרישום באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה: https://graduate-school.biu.ac.il/rishum , ולבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שני עם תזה".

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/619

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למתאמת התארים המחקריים בפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליונות ציונים בתואר הראשון
2.  מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר הראשון
3.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *
4.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת התזה ע"ג טופס אישור הנחייה**
5.  עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר הראשון
6.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
=> יש להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

*מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של מאסטר ולשקף ידע בסיסי של התחום.

על הצהרת הכוונות לכלול:

1.כותרת.

2.רשימת תוכן בסיסית.

3.סקירת ספרות רלבנטית ראשונית אך משמעותית, של התחום.

4.ניסוח של שאלת המחקר/רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה קיימת.

5.כיוון אפשרי של הצעת פתרון, כולל תיאור של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ושיטות המחקר הצפויות / האפשרות המעשית של התלמיד/ה לבצעה.

יש למקד ככל הניתן את דרך ביצוע המחקר הצפויה, ואין להסתפק רק בהצבעה באופן כללי על השיטה (אמפירית איכותנית, כמותנית או משולבת, או עיונית). יש להימנע ככל הניתן מתיאורים כלליים כגון "בכוונתי לחקור את הנושא..." "בכוונתי להניח קווי מדיניות חדשים...." "המחקר יסקור וינסה לאתר כיוונים חדשים". יש להסביר בדיוק מה המצב הנוכחי בשדה המחקר, מה הביקורת שהניע אתכם לצאת לדרך המחקר ומה בדיוק אתם מתכוונים לבצע ולחדש וכיצד.

היקף הצהרת הכוונות יהיה 3 עמודים + 1 עמוד ובו פירוט המתודולוגיה ושיטות המחקר (כמפורט בסעיף 5 למעלה).

היקף הרשימה הביבליוגרפית העיקרית של התחום יהיה 2 עמודים. הרשימה תכיל חיבורים רלוונטיים, גם כאלה שלא מופיעים בהערות השוליים של המסמך.

הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  

הצהרת כוונות שלא תעמוד בהנחיות תוחזר למועמד.

הגשת מסמך הצהרת הכוונות ילווה ב"טופס אישור מנחה להנחייה" כשהוא מלא וחתום על ידי המנחה המיועד/ת. את הטופס ניתן לקבל ממדור תארים מחקריים בפקולטה. 

** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתוב כמצויין לעיל. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. יש לפנות במייל בצירוף קורות חיים, גיליון ציונים וכן הסבר לגבי הנושא המוצע. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff.
אנו לא מאשרים מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

מועמד שלא עמד בתנאי המעבר בתוך שנתיים לא יוכל להמשיך את לימודיו במסלול המשולב ויהיה זכאי לקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה, רק בתנאי שישלים את כל חובות המסלול לתואר שני.

שלב שני - קבלה לתואר שלישי

תנאי קבלה לתואר שלישי: 

סטודנט שהחל לימודיו לתואר שני במסלול עם תזה בבר-אילן, יוכל להגיש בקשה להתקבל למסלול המשולב לדוקטורט לקראת סוף שנת הלימודים השנייה, בהתקיים התנאים הבאים:

1. השלמת מכסת הלימודים הנדרשת לתואר שני עם תזה (כמפורט לעיל) וקבלת ציונים בלימודים אלה עד לתום השנה השנייה. יש לסיים לימודים אלה בממוצע ציונם שאינו נופל מ - 90 וכן לקבל ציון 90 לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות.

2.הגשת עבודת תזה ועמידה בבחינת התזה, כמקובל במסגרת לימודי התואר השני במסלול עם תזה, בתוך שנתיים ממועד הקבלה לתואר השני. הקבלה למסלול המשולב מותנית בציון 90 לפחות על עבודת התזה. ציון התזה ייכלל בממוצע התואר השני כמקובל במסלול עם תזה

3.הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי כחלק או בנפרד מעבודת התזה ובסמוך להגשת התזה.  

אם במועד הבחינה על עבודת התזה אושרה גם הצעת המחקר לתואר השלישי (בהינתן הליך שיפוט בו משתתפים שופטים על פי הנדרש להצעת מחקר לתואר שלישי) ניתן להגיש מועמדות למסלול המשולב. אם הבחינה על התזה התקיימה בנוכחות שופטי פנים בלבד (או במתכונת שאינה תואמת את ההנחיות לאישור הצעת מחקר לתואר שלישי),  יידרש שיפוט נוסף של הצעת המחקר. במקרים אלו יוכלו הסטודנטים להתקבל בתנאי למסלול המשולב לתואר השלישי תוך דרישה להשלמת שיפוט הצעת המחקר עד 6 חודשים ממועד הקבלה.

4. יש להרשם באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה: https://graduate-school.biu.ac.il/rishum ולבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שלישי מסלול משולב".

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/619

בנוסף לרשימה שיש להעביר לביה"ס לתארים מתקדמים, יש להעביר למתאמת התארים המחקריים בפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליונות ציונים בתואר הראשון והשני
2.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט ע"ג הטופס המצ"ב *
3.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע **
4.  עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר השני 
5.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
יש להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

* עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה. את הרשימה של חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי ההתקשרות. הלינק לאתר: http://law.biu.ac.il/academic-staff

*מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של דוקטורט ולשקף ידע בסיסי של התחום.

על הצהרת הכוונות לכלול:

1.כותרת.

2.רשימת תוכן בסיסית.

3.סקירת ספרות רלבנטית ראשונית אך משמעותית, של התחום.

4.ניסוח של שאלת המחקר/רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה קיימת.

5.כיוון אפשרי של הצעת פתרון, כולל תיאור של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ושיטות המחקר הצפויות / האפשרות המעשית של התלמיד/ה לבצעה.

יש למקד ככל הניתן את דרך ביצוע המחקר הצפויה, ואין להסתפק רק בהצבעה באופן כללי על השיטה (אמפירית איכותנית, כמותנית או משולבת, או עיונית). יש להימנע ככל הניתן מתיאורים כלליים כגון "בכוונתי לחקור את הנושא..." "בכוונתי להניח קווי מדיניות חדשים...." "המחקר יסקור וינסה לאתר כיוונים חדשים". יש להסביר בדיוק מה המצב הנוכחי בשדה המחקר, מה הביקורת שהניע אתכם לצאת לדרך המחקר ומה בדיוק אתם מתכוונים לבצע ולחדש וכיצד.

6.מועמד המתעתד להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים – יש לציין זאת במפורש בכותרת הצהרת הכוונות.

בנוסף להסברים הכלליים יש לפרט במסמך הצהרת הכוונות גם לגבי כל אחד משלושת המאמרים הצפויים להיכלל בעבודה, כולל מבוא וסיכום לעבודה.

היקף הצהרת הכוונות יהיה 3 עמודים + 1 עמוד ובו פירוט המתודולוגיה ושיטות המחקר (כמפורט בסעיף 5 למעלה).

היקף הרשימה הביבליוגרפית העיקרית של התחום יהיה 2 עמודים. הרשימה תכיל חיבורים רלוונטיים, גם כאלה שלא מופיעים בהערות השוליים של המסמך.

הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  

הצהרת כוונות שלא תעמוד בהנחיות תוחזר למועמד.

הגשת מסמך הצהרת הכוונות ילווה ב"טופס אישור מנחה להנחייה" כשהוא מלא וחתום על ידי המנחה המיועד/ת. את הטופס ניתן לקבל ממדור תאריםמחקריים בפקולטה. 

לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה במשפטים כולל קורס חובה מחקרי, כפי שייקבע ע"י הפקולטה.
סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01.

בנוסף,
סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי. לנוחותך מצ"ב:
קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי:  http://graduate-school.biu.ac.il/node/620
קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232
קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/

יודגש כי עמידה בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה

 

חוברת מידע