תוכניות חילופי סטודנטים

המציאות הישראלית בכלל, ועולם העסקים הישראלי, בפרט, הפכו להיות גלובליים יותר משהיו בעבר. תהליך זה עתיד להתגבר, והוא בעל השפעה רבה על סביבת העבודה העתידית של סטודנטים למשפטים  והדרישותיהם של מעסיקים. חשיפת הסטודנטים בפקולטה לסביבת לימודים בינלאומית, ובכלל זה למרצים ואוניברסיטאות מחו"ל נראית במציאות זו חשובה והכרחית.

 

על מנת לקדם מטרה זו הגיעה הפקולטה בשנים האחרונות למספר הסכמים עם אוניברסיטאות שונות בחו"ל בדבר תכניות לחילופי סטודנטים. במידה ומציאות הקורונה תאפשר זאת, התכניות השונות צפויות להתקיים בסמסטר א' של שנה"ל תשפ"ג (פרט לתכנית פראטו שבד"ר"כ מתקיימת בסמסטר ב'- אך לא צפויה להתקיים השנה). הלימודים במוסדות הלימוד המארחים הם ללא עלות כספית נוספת, ושכר הלימוד שמשולם לאוניברסיטת בר-אילן מכסה גם את הלימודים בחו"ל (פרט לתכנית פראטו שעל המשתתפים בה לשלם דמי הרשמה בסך 300 דולר אוסטרלי לערך). חלק מהתכניות (אלו המהוות חלק מתכנית ארסמוס) כוללות מימון עבור הוצאות נסיעה ולינה. בתכניות בהן לא קיים מימון כאמור הפקולטה מעניקה סיוע חלקי כמפורט בהמשך.

 

במסגרת תכניות החילופים ניתן ללמוד קורסים לפי המותר או הנדרש במוסד המארח, ולקבל הכרה בהיקף המקביל ל-12 ש"ס באוניברסיטת בבר-אילן, אשר יוכרו כחלק מדרישות קורסי הבחירה המשפטיים לקבלת התואר (בתנאי שהתקבל ציון עובר לפחות). היקף הפטור המדוייק ייקבע בהתאם לתכנית הלימודים באוניברסיטה המארחת אך לא יעלה על 12 ש"ס. הלימודים מתבצעים ככלל בשפה האנגלית. סטודנטיות וסטודנטים שישתתפו באחת התוכניות לא יחויבו ללמוד קורסים בשפה האנגלית כחלק מחובות קורסי הבחירה המשפטיים של שנה ג', אלא יוכלו להשלים את הנקודות ע"י קורסי בחירה משפטיים הנלמדים בשפה העברית. 

הקבלה לתכנית מותנית בממוצע 82 לפחות, בידע מוכח בשפה האנגלית, ולפי הצורך בהשתתפות בראיון בשפה האנגלית.

לאחר שהסטודנט יקבל מהפקולטה אישור השתתפות בתוכנית, הוא עשוי להידרש לעמוד בהצלחה במבחן TOEFL, זאת בכפוף לדרישת המוסד המארח.

פרטים אודות המבחן ומועד קיומו בארץ ניתן למצוא ב:

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Israel

 

את תוצאות ציוני ה-TOEFL יש לשלוח לאורטל שמש לכתובת המייל: Exchange.law@biu.ac.il.

את בקשות המועמדות לתכניות החילופים יש לשלוח לאורטל שמש ולעדי דובב הגיגת בכתובת מייל: Exchange.law@biu.ac.il עד ליום ה', ט"ז באדר א', 17.2.2022, בצירוף קו"ח, דוח ציונים (לא חייב להיות רשמי) ופרטים על ידיעת השפה האנגלית.

בבקשה יש לציין את המוסדות אליהם מבקשים לנסוע, קבוצת לימודים אליה משתייכים בלימודים, עם דרוג עדיפויות.

על המתקבלים יהיה לבצע שינויים בתכנית הלימודיםלשנת תשפ"ג. הנחיות תימסרנה למתקבלים. כמו כן, יהיה עליהם לבצע בבוא הזמן את הליכי ההרשמה מול הוניברסיטה הרלוונטית.

תשובות למועמדים המתקבלים ימסרו עד לתחילת חודש מרץ 2022.

יודגש, כי עקב מגפת הקורונה ונוכח חוסר הוודאות בישראל, כמו גם במדינות בהן נמצאות האוניברסיטאות השותפות, בשלב זה לא ניתן לדעת סופית אם תכניות החילופים יצאו לפועל כמתוכנן, כמו כן, במידה ויצאו התכניות לפועל, ואנו תקווה שכך יהיה, יתכן ונוכח המגפה, ההשתתפות בתכניות החילופים תהיה כפופה לתנאים שונים (כדוגמת ביטוחים רפואיים, ויזות וכו'), כפי שיקבעו על ידי אוניברסיטת בר אילן ו/או האוניברסיטה המארחת.

לפרטים נוספים ראו קול קורא