תואר שלישי - מסלול ישיר

ראשית יש לציין כי המסלול בו מתקבלים ללימודי תואר שלישי הוא לאחר לימודי תואר שני עם תזה.
המסלול הישיר לתואר שלישי הוא חריג לכלל זה והקבלה למסלול זה נעשית לאחר שיקול דעת דקדקני של הוועדה.

תנאי קבלה: 
בוגרי תואר ראשון במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי עד שנתיים מיום סיום לימודי התואר הראשון בתנאים הבאים:
א. ממוצע ציונים בלימודי התואר הראשון שאינו נופל מ – 90.
ב. ציון 90 לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות בתואר הראשון.

עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית למסלול זה, אלא שיקול הדעת והסמכות להמליץ על הקבלה נעשה על פי שיקול דעתה של הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים בפקולטה.

דרישות התכנית: 
 על סטודנט במסלול זה לעמוד בדרישות הבאות: 
 א. לימוד קורסים במכסה הנדרשת לתואר שני במסלול עם תזה בהיקף 28 נ"ז במהלך שנת הלימודים הראשונה, על פי הפירוט הבא:
 2 קורסים מחקריים

2 סמינריונים  
קורס בחירה בשפה האנגלית
מקצועות בחירה (מתוכם יש לבחור סדנה אחת*)
(על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון).
* סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי".

ב. ציון ממוצע שאינו נופל מ - 90 בקורסים שנלמדו

ג. ציון 90 ומעלה בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות הנ"ל.

ד. יש להגיש את הצעת המחקר לתואר שלישי עד לתום שנת הלימודים השנייה.

לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה כפי שייקבע ע"י הפקולטה.  

סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01.   
4. בנוסף, סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.
לנוחותך,
קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי:  http://graduate-school.biu.ac.il/node/620
קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232
קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/

יש להירשם רק לאחר קבלת הסכמת מנחה ואישור הצהרת הכוונות, כמפורט מטה.

רישום: באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה: https://graduate-school.biu.ac.il/rishum ולבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שלישי במסלול הישיר".

הלימודים בתואר שלישי במסלול הישיר מתחילים אחת לשנה בחודש אוקטובר, הרישום לשנה הבאה נמשך עד לסוף חודש יוני.

עם סיום הרישום הפורמלי באתר תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/625

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למתאמת התארים המחקריים בפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליון ציונים בתואר הראשון 
2.  אישור זכאות לתואר הראשון
3.  מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר הראשון
4.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *
5.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט ע"ג טופס אישור הנחייה **
6.  עותק מעבודה סמינריונית מהתואר הראשון
7.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
=> נא להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

*מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של דוקטורט ולשקף ידע בסיסי של התחום.

על הצהרת הכוונות לכלול:

1.שם מלא.

2.שם המנחה/ים. אם יש מנחה נוסף ממחלקה אחרת נא לציין מאיזו מחלקה.

3.כותרת (כמפורט למטה יש לציין בכותרת האם מדובר בדוקטורט מאמרים או רגיל).

4.רשימת תוכן בסיסית.

5.סקירת ספרות רלבנטית ראשונית אך משמעותית, של התחום.

6.ניסוח של שאלת המחקר/רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה קיימת.

7. יש להציע כיוון אפשרי של הצעת פתרון, כולל תיאור של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ושיטות המחקר הצפויות / האפשרות המעשית של התלמיד/ה לבצעה. יש למקד ככל הניתן את דרך ביצוע המחקר הצפויה, ואין להסתפק רק בהצבעה באופן כללי על השיטה (אמפירית איכותנית, כמותנית או משולבת, או עיונית). יש להימנע ככל הניתן מתיאורים כלליים כגון "בכוונתי לחקור את הנושא..." "בכוונתי להניח קווי מדיניות חדשים...." "המחקר יסקור וינסה לאתר כיוונים חדשים". יש להסביר בדיוק מה המצב הנוכחי בשדה מה עומד בבסיס הבחירה להתמקד במחקר הנבחר, אם המחקר השוואתי יש לציין איך יתבצע המחקר (אם לא השוואתי להסביר מדוע אין מקום להשוואה לדין זר) משפט פוזיטיבי (נוהג) מול נורמטיבי (רצוי) והרחבה על מה החסר שעליו מגיעה העבודה לענות, וככל שאפשר לכתוב, בגדול, מה יהיו ראשי הפרקים של העבודה המתהווה, כלומר מה יהיה קודם, מה אח"כ – למשל האם תהיה סקירה של המצב הפוזיטיבי הקיים ואז רעיונות לשינוי? האם העבודה תוצג בצורה של מודלים ויהיה צורך לאתר את המודל הקיים או הרצוי הטוב ביותר? מהם הקריטריונים / הפרמטרים שלאורם יוחלט מה מהמודלים מוצלח יותר בהשוואה לאחר? כותרת חלק זה תהיה "הצעת פתרון - מתודולוגיה", חלק זה יהיה באורך עד עמוד ולא פחות מ3 פסקאות.

8.מועמד/ת המתעתד/ת מראש להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים – יש לציין זאת במפורש בכותרת הצהרת הכוונות. בנוסף להסברים הכלליים יש לפרט במסמך הצהרת הכוונות גם לגבי כל אחד משלושת המאמרים הצפויים להכלל בעבודה, כולל מבוא וסיכום לעבודה.

היקף הצהרת הכוונות יהיה 3 עמודים + 1 עמוד ובו פירוט המתודולוגיה ושיטות המחקר (כמפורט למעלה).

היקף הרשימה הביבליוגרפית העיקרית של התחום יהיה 2 עמודים. הרשימה תכיל חיבורים רלוונטיים, גם כאלה שלא מופיעים בהערות השוליים של המסמך.

הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  

להלן מבנה הרשימה הביבליוגרפית בהצהרת הכוונות:

ספרים באנגלית לפי א"ב משפחה

ספרים בעברית לפי א"ב משפחה

מאמרים באנגלית לפי א"ב שמות משפחה

מאמרים בעברית לפי א"ב שמות משפחה

פסקי דין עברית לפי ערכאות השונות ולפי שנים: עליון, מחוזי, שלום

פסקי דין זרים לפי המדינות ולפי השנים

חקיקה לפי שנים

מאמרים בספרים לפי א"ב שמות משפחה

אחרים – דוחות, כתבות, דיסרטציות

הצהרת הכוונות תוגש בקובץ WORD. הצהרת כוונות שלא תעמוד בהנחיות תוחזר למועמד/ת.

הגשת מסמך הצהרת הכוונות ילווה ב"טופס אישור מנחה להנחייה" כשהוא מלא וחתום על ידי המנחה המיועד/ת.

 ** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף אישור הנחייה חתום. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. יש לפנות במייל בצירוף קורות חיים, גיליון ציונים וכן הסבר לגבי הנושא המוצע.

הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff. לא יאושר מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

חוברת מידע