שלחו לחבר

תואר שלישי - מסלול ישיר

ראשית יש לציין כי המסלול בו מתקבלים ללימודי תואר שלישי הוא לאחר לימודי תואר שני עם תזה.
המסלול הישיר לתואר שלישי הוא חריג לכלל זה והקבלה למסלול זה נעשית לאחר שיקול דעת דקדקני של הוועדה.

תנאי קבלה: 
בוגרי תואר ראשון במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי עד שנתיים מיום סיום לימודי התואר הראשון בתנאים הבאים:
א. ממוצע ציונים בלימודי התואר הראשון שאינו נופל מ – 90.
ב. ציון 90 לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות בתואר הראשון.

עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית למסלול זה, אלא שיקול הדעת והסמכות להמליץ על הקבלה נעשה על פי שיקול דעתה של הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים בפקולטה.

דרישות התכנית: 
 על סטודנט במסלול זה לעמוד בדרישות הבאות: 
 א. לימוד קורסים במכסה הנדרשת לתואר שני במסלול עם תזה בהיקף 28 ש"ס במהלך שנת הלימודים הראשונה, על פי הפירוט הבא:
 2 קורסים מחקריים

2 סמינריונים מחקריים 
קורס בחירה בשפה האנגלית
מקצועות בחירה (מתוכם יש לבחור סדנה אחת*)
(על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון).
* סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי".

ב. ציון ממוצע שאינו נופל מ - 90 בקורסים שנלמדו

ג. ציון 90 ומעלה בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות הנ"ל.

ד. יש להגיש את הצעת המחקר לתואר שלישי עד לתום שנת הלימודים השנייה.

לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה בהיקף שייקבע ע"י הפקולטה.  

סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01 בהיקף 3 ש"ס.   
4. בנוסף, סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.
לנוחותך,
קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי:  http://graduate-school.biu.ac.il/node/620
קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232
קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/

יש להירשם רק לאחר קבלת הסכמת מנחה ואישור הצהרת הכוונות, כמפורט מטה.

רישום: באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה: https://graduate-school.biu.ac.il/rishum ולבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שלישי במסלול הישיר".

עם סיום הרישום הפורמלי באתר תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/625

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למתאמת התארים המחקריים בפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליון ציונים בתואר הראשון והשני
2.  אישור זכאות לתואר השני
3.  מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר השני
4.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *
5.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט ע"ג טופס אישור הנחייה **
6.  עותק מעבודת התזה
7.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
=> נא להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

*מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של דוקטורט ולשקף ידע בסיסי של התחום.

על הצהרת הכוונות לכלול:

1.כותרת.

2.רשימת תוכן בסיסית.

3.סקירת ספרות רלבנטית ראשונית אך משמעותית, של התחום.

4.ניסוח של שאלת המחקר/רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה קיימת.

5.כיוון אפשרי של הצעת פתרון, כולל תיאור של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ושיטות המחקר הצפויות / האפשרות המעשית של התלמיד/ה לבצעה.

יש למקד ככל הניתן את דרך ביצוע המחקר הצפויה, ואין להסתפק רק בהצבעה באופן כללי על השיטה (אמפירית איכותנית, כמותנית או משולבת, או עיונית). יש להימנע ככל הניתן מתיאורים כלליים כגון "בכוונתי לחקור את הנושא..." "בכוונתי להניח קווי מדיניות חדשים...." "המחקר יסקור וינסה לאתר כיוונים חדשים". יש להסביר בדיוק מה המצב הנוכחי בשדה המחקר, מה הביקורת שהניע אתכם לצאת לדרך המחקר ומה בדיוק אתם מתכוונים לבצע ולחדש וכיצד.

6.מועמד המתעתד להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים – יש לציין זאת במפורש בכותרת הצהרת הכוונות.

בנוסף להסברים הכלליים יש לפרט במסמך הצהרת הכוונות גם לגבי כל אחד משלושת המאמרים הצפויים להיכלל בעבודה, כולל מבוא וסיכום לעבודה.

היקף הצהרת הכוונות יהיה 3 עמודים + 1 עמוד ובו פירוט המתודולוגיה ושיטות המחקר (כמפורט בסעיף 5 למעלה).

היקף הרשימה הביבליוגרפית העיקרית של התחום יהיה 2 עמודים. הרשימה תכיל חיבורים רלוונטיים, גם כאלה שלא מופיעים בהערות השוליים של המסמך.

הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  

הצהרת כוונות שלא תעמוד בהנחיות תוחזר למועמד.

הגשת מסמך הצהרת הכוונות ילווה ב"טופס אישור מנחה להנחייה" כשהוא מלא וחתום על ידי המנחה המיועד/ת. את הטופס ניתן לקבל ממדור תארים מחקריים בפקולטה. 

 ** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. יש לפנות במייל בצירוף קורות חיים, גיליון ציונים וכן הסבר לגבי הנושא המוצע.

הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff. לא יאושר מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

הרישום לתואר שלישי במסלול הישיר נמשך עד לסוף חודש יוני.

חוברת מידע

תאריך עדכון אחרון : 18/01/2021