תואר שלישי - מסלול ישיר

שלחו לחבר

ראשית יש לציין כי המסלול בו מתקבלים ללימודי תואר שלישי הוא לאחר לימודי תואר שני עם תזה. 

המסלול הישיר לתואר שלישי הוא חריג לכלל זה והקבלה למסלול זה נעשית לאחר שיקול דעת דקדקני של הוועדה.

תנאי קבלה: 
בוגרי תואר ראשון במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי עד שנתיים מיום סיום לימודי התואר הראשון בתנאים הבאים:
א. ממוצע ציונים בלימודי התואר הראשון שאינו נופל מ – 90.
ב. ציון 90 לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות בתואר הראשון.

עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה אוטומטית למסלול זה, אלא שיקול הדעת והסמכות להמליץ על הקבלה נעשה על פי שיקול דעתה של הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים בפקולטה.

דרישות המסלול: 
 על סטודנט במסלול זה לעמוד בדרישות הבאות: 
 א. לימוד קורסים במכסה הנדרשת לתואר שני במסלול עם תזה (14 ש"ש) במהלך שנת הלימודים הראשונה, על פי הפירוט הבא:
 סדנה חובה: סדנה להכנת תזה (יש ללמוד בשנה הראשונה ללימודים)- 1.5 ש"ש
 *סמינר חובה: "מחקר משפטי" (יש ללמוד בשנה הראשונה בה מתקיים)- 2 ש"ש  
 2 סמינריונים מחקריים: 4 ש"ש 
 קורסי בחירה: מתוכם יש לבחור סדנה אחת נוספת- 6.5 ש"ש
 (על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון).

 ב. ציון ממוצע שאינו נופל מ - 90 בקורסים שנלמדו

ג. ציון 90 ומעלה בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות הנ"ל.

ד. יש להגיש את הצעת המחקר לתואר שלישי עד לתום שנת הלימודים השנייה.

לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה:
1. סדנה חובה - "סדנה הכנה לכתיבת תזה במשפטים"  99-300-01  - בהיקף 1.5 ש"ש
יש ללמוד בשנה הראשונה ללימודים. בשנה שהסדנה אינה מתקיימת יש להרשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנטים באותה שנה.
2. סמינר חובה - "מחקר משפטי" 99-825-01 - בהיקף 2 ש"ש 
יש ללמוד את הסמינר בשנה הראשונה בה הוא מתקיים. בשנה שהסמינר אינו מתקיים יש להירשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנטים באותה שנה.
סטודנט אשר למד סמינר זה במסגרת לימודיו בשנה הראשונה במסלול הישיר יידרש להציע חלופה לסמינר באישור המנחה, לאישור הוועדה הפקולטטיבית.
3. קורסי מקצועות בחירה 
על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון.
ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלבנטיים לנושא המחקר. הרישום לקורסים הנלמדים מחוץ לפקולטה מתבצעים ישירות מול המחלקה הרלבנטית.
סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01 בהיקף 1.5 ש"ש וכן ישתתפו  ב"סדנת חוקרים במשפט עברי" 99-312-01 בהיקף 1 ש"ש, כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.  
4. בנוסף, סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.
לנוחותך,
קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי:  http://graduate-school.biu.ac.il/node/620
קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232
קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/

יש להרשם באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה: https://www1.biu.ac.il/  ולבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שלישי במסלול הישיר".

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/619

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למתאמת התארים המחקריים בפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליונות ציונים בתואר הראשון והשני, מקור או מאומת
2.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט *
3.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע **
4.  עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר הראשון.
5.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד.
=> יש להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff.
לא יאושר מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

** מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של דוקטורט, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. היקף הצהרת הכוונות יהיה בין 4-5 עמודים כולל רשימת תוכן בסיסית ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול 2 עמודי רשימה ביבליוגרפית עיקרית של התחום. הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד). מסמך הצהרת הכוונות ילווה במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.

הרישום לתואר שלישי במסלול הישיר נמשך עד לסוף חודש יוני. לאחר הדיון בבקשה אנו מעבירים את המלצת הפקולטה בעניין הקבלה ללימודים לוועדה לתואר שלישי האוניברסיטאית והתשובה הסופית נשלחת לסטודנט על ידם. הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר.

 

חוברת מידע