קורסים

קורסים של הפקולטה באתר מערכת השעות:

 https://dory.os.biu.ac.il/BIH/pcrl.jsp?machlaka=99