פרס תיגר למאמרים מצטיינים במשפט עברי

הפקולטה למשפטים עורכת תחרות שנתית להענקת פרס למאמר המצטיין במשפט עברי. לתחרות מוגשים עשרות מאמרים מכלל תחומי מדעי היהדות והמשפטים, ככל שהם עוסקים בחקר המשפט העברי וההלכה. ועדה המורכבת משלושה חוקרים בכירים בוחרת את המאמר, או שני המאמרים, המצטיינים ביותר ואשר התקבלו לפרסום בשנה הקודמת לשנת מתן הפרס, ולהם מוענק פרס בטקס חגיגי.  

רשימת החוקרים והמאמרים הזוכים:

 

תש"פ - 2020

1.פרופ' עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' אבישלום וסטרייך, המרכז האקדמי למשפט ועסקים

"מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת 'מאיס עלי'"

2.פרופ' יאיר לורברבוים 

"על כללים וטעמים במשפט ובהלכה – מסגרת מושגית חדשה לעיון בטעמי המצוות ווהלכות".

 

תשע"ט - 2019

גב' אורית מלכה, דוקטורנטית בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

"עדות אישה ועדות עד אחד בתורת התנאים".

 

תשע"ח - 2018

ד"ר יוסי שרעבי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

""מלחמה ושלום: תביעת שלום בית בבתי הדין הרבניים וכשלונן ביישוב משברי נישואים".

 

תשע"ו - 2016

ד"ר בני פורת, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית 

Ownership and Exclusivity: Two Visions, Two Traditions".

 

תשע"ה -2015

ד"ר מיכאל בריס, המרכז האקדמי שערי משפט

"המטפיזיקה של הגירושין: עיון הלכתי־פילוסופי בסדר הגט", דיני ישראל ל' )תשע"ה) עמ' 43-92.

 

תשע"ד - 2014

1. פרופ' יאיר לורברבוים, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן

גזרת מלך וגזרת הכתוב בספרות התלמודיתתרביץ פב (חוברת א') 5-42 (2014)

2. ד"ר אברהם (רמי) ריינר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"תקנה, הלכה ומה שביניהן : הלכות גטין לרבנו תם כמראה חברתית", תרביץ פב,א (תשעד) 139-163

http://tinyurl.com/q9qxeoe

 

תשע"ג – 2013

פרופ' אלימלך וסטרייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

"הייבום בפסיקתם של דייני ירושלים במאה הי"ט", דיני ישראל כט 216-155 תשע"ג.

http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/Westreich(1).pdf

 

תשע"ב-2012

פרופ' דוד הנשקה, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן

"מצוות האבות ומצוות סיני: פרשת גיד הנשה כפרק בתפיסת ההלכה של הרמב"ם", צ' הבר וכ' כהן (עורכים), מבִּרכת משה: קובץ מאמרים במשנת הרמב"ם לכבוד רנ"א רבינוביץ, מעלה אדומים תשע"ב, עמ' 646-619.  

 

תשע"א – 2011

1. פרופ' לייב מוסקוביץ', המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן

“We May Not Infer Civil Law from Ritual Law: Some Observations on the Internal Unity of Rabbinic Law,” JLAS XXII (2012) = Wisdom and Understanding”: Studies in Jewish Law in Honour of Bernard S. Jackson (ed. Leib Moscovitz and Yosef Rivlin), pp. 193–227

2. ד"ר איתי ליפשיץ, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ד"ר מרדכי שוורץ, מכון האוניברסיטה הפתוחה למחקרי מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה

"אגרגציה של הערכות בהעדר אפשרות להכרעה על פי רוב"

 

תש"ע -2010

ד"ר עמיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן

"מלבוב לתל-אביב: פסיקות 'גט מוטעה' בשל הפרת הסכם הגירושין בבתי הדין הרבניים בעקבות תיק (אזורי ת"א) 9322-29-1 (19.3.06) ואחרים", משפטים לט (תשס"ט), עמ' 155–231.

http://tinyurl.com/ne96f2c