Shaming

17/01/2016 - 15:00 - 19:00

כנס של המרכז לתקשורת ומשפט

בנין הפקולטה למשפטים 305, אולם 11