קבוצת לימוד: קהילות במשפט - תשע"ז

בתמיכת קרן משפחת זהבה ומושל י. שטראוס

מרכז אקדמי: ד"ר שי שטרן

במרכזה של קבוצת הלימוד יעמוד אחד המוסדות החברתיים המוכרים, המורכבים והקשים ביותר להגדרה: הקהילה. עובר להקמת מדינת הלאום, שמשה הקהילה כמוסד החברתי העיקרי להשתייכותם של יחידים. המהפכה התעשייתית לצד זו התחבורתית ערערו את מעמדן של הקהילות כמוסדות חברתיים, תוך שהעתיקו את מוקד ההשתייכות אל המישור הלאומי. מציאות זו אמורה הייתה להשמיע היחלשות של מוסד הקהילה, ואולם נדמה כי השימוש בקהילה בשיח הציבורי, החברתי והמשפטי הינו רחב מאי פעם. במסגרת קבוצת המחקר נבקש לעמוד על שלוש שאלות מרכזיות העוסקות במוסד הקהילה ובביטוי שיש ליתן למוסד זה במסגרת המשפט.

קבוצת הלימוד תבחן מהי קהילה ומהם מופעיה בעת הנוכחית. בניסיון לעמוד על הגדרת מוסד הקהילה נברר תחילה האם ראוי כי הגדרה זו תושתת על מאפיינים מוגדרים, וככל שהתשובה לכך הינה חיובית: מהם המאפיינים הנדרשים לצורך הכרה בפעולה משותפת של יחידים כקהילה. עוד נשאל האם ניתן ורצוי לערוך הבחנה בין הגדרות שונות של קהילה בענפי מחקר שונים, ובעיקר, האם המשפט משמיע הגדרה ייעודית של קהילה.

שנית, נעמוד על ההצדקות להכרה בקהילה כמוסד חברתי הראוי לביטוי משפטי. במסגרת זו נעמוד על המתח שמקיימת הקהילה, המשמיעה שיתוף פעולה בין יחידים, עם תפיסות חברתיות אינדיבידואליות וליבראליות. נבחן האם חברה ליבראלית עשויה להצדיק הכפפה של זכויות היחידים לשיקול דעתם של אחרים והאם אין בהכרה זו משום העצמת היחידים המשתייכים לקבוצות פגיעות בחברה. בין היתר נבחן האם יש ביכולתה של הקהילה לשמש כמוסד מתווך בין היחיד והמדינה, בדגש על חברות רב תרבויות, דוגמת זו הנוהגת בישראל. לבסוף, נבקש לאמוד את היקף הביטוי שיש ליתן להכרה זו בקהילה כמוסד חברתי במשפט. במסגרת זו נבקש לאתר מופעים שונים של קהילתיות בענפי המשפט השונים דוגמת המשפט הציבורי, הפרטי, הדין הפלילי, דיני המשפחה ודיני העבודה. נבקש לבדוק האם ניתן להצביע על תפיסה נורמטיבית מקיפה של מוסד הקהילה במכלול הביטויים המשפטיים, ונשאל האם תפיסה כזו רצויה ואפשרית נוכח השונות הנוהגת בין ענפי משפט אלה. עוד נבקש לעמוד על המתח שבין קהילות שונות במרחב הישראלי ועל האפשרות כי המשפט יאפשר גיבושה של מדיניות להכרעה או להסדרה של מתחים אלה. במסגרת זו נעמוד על המתח הקשור לניסיונות של קהילות שונות בחברה הישראלית להשפיע על המרחב הציבורי, להתערבותה של המדינה בפעילותן של קהילות מיעוט וכן לשאלות של מיעוט בתוך מיעוט. 

 

מועדי המפגשים הצפויים בסמסטר ב' :

14.3 – במסגרת המפגש יופיע פרופ' אמיתי עציוני, נשיא לשעבר של האגודה הסוציולוגית האמריקאית, הידוע בזכות מחקריו בתחום הכלכלה החברתית וקהילתנות.

4.4

16.5

מועד מפגש נוסף ייקבע בהמשך