שלחו לחבר

תואר שלישי - מסלול השלמות

ראשית יש לציין כי המסלול בו מתקבלים ללימודי תואר שלישי הוא לאחר לימודי תואר שני עם תזה.
בעלי תואר שני ללא תזה במשפטים יוכלו להשלים תזה לתואר שני תחילה. מסלול ההשלמות לתואר שלישי הוא חריג לכלל זה והקבלה למסלול זה נעשית לאחר שיקול דעת דקדקני של הוועדה.

מסלול ההשלמות:

בעלי תואר ראשון במשפטים ובעלי תואר שני ללא תזה במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי במסלול השלמות בתנאים הבאים:
א. ממוצע הציונים בלימודי התואר השני אינו נופל מ – 90.
ב. ציון 90 לפחות בכל אחת מהעבודות הסמינריוניות שנלמדו בתואר השני.

במסלול זה יידרש הסטודנט לכתוב עבודת השלמה שהיא עבודה שוות ערך לתזה של תואר שני, בתוך שנה אחת. על מנת להמשיך בלימודי התואר השלישי יש לקבל ציון 85 לפחות על עבודה זו. הציון עליה ינתן לאחר בחינה בעל פה כמקובל.

הרישום:

לאחר מציאת מנחה כמפורט מטה יש להירשם באמצעות אתר האינטרנט של בית הספר לתארים מתקדמים באוניברסיטה: https://graduate-school.biu.ac.il/rishum, לבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שלישי במסלול השלמות".

מועדי הרישום לשנה הבאה:

על מנת להתחיל את הלימודים בסמסטר א' יש להירשם עד לסוף חודש יוני.

על מנת להתחיל את הלימודים בסמסטר ב' יש להירשם עד לסוף חודש דצמבר.

***לתשומת הלב*** כאשר נרשמים לסמסטר ב':

-  אם קורס החובה במסלול התקיים כבר בסמסטר א' יש ללמוד אותו בשנה השנייה ללימודים.                           

- על פי הנחיות האוניברסיטה, השנה נספרת כשנה מלאה במניין השנים לתואר וכן חיוב שכ"ל מתבצע על שנה שלמה.

לאחר הדיון בוועדה לתארים מחקריים בפקולטה אנו מעבירים את המלצת הפקולטה בעניין הקבלה ללימודים לוועדה לתואר שלישי האוניברסיטאית וההחלטה הסופית מתקבלת על ידם ונשלחת לסטודנט.  

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר ישירות לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/625

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למזכירות הפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליון ציונים בתואר הראשון ובתואר השני
2.  אישור זכאות לתואר השני
3.  מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר השני
4.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *
5.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט ע"ג טופס אישור הנחייה **
6.  עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר השני
7.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
=> נא להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

*מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של דוקטורט ולשקף ידע בסיסי של התחום.

על הצהרת הכוונות לכלול:

1.כותרת.

2.רשימת תוכן בסיסית.

3.סקירת ספרות רלבנטית ראשונית אך משמעותית, של התחום.

4.ניסוח של שאלת המחקר/רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה קיימת.

5.כיוון אפשרי של הצעת פתרון, כולל תיאור של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ושיטות המחקר הצפויות / האפשרות המעשית של התלמיד/ה לבצעה.

יש למקד ככל הניתן את דרך ביצוע המחקר הצפויה, ואין להסתפק רק בהצבעה באופן כללי על השיטה (אמפירית איכותנית, כמותנית או משולבת, או עיונית). יש להימנע ככל הניתן מתיאורים כלליים כגון "בכוונתי לחקור את הנושא..." "בכוונתי להניח קווי מדיניות חדשים...." "המחקר יסקור וינסה לאתר כיוונים חדשים". יש להסביר בדיוק מה המצב הנוכחי בשדה המחקר, מה הביקורת שהניע אתכם לצאת לדרך המחקר ומה בדיוק אתם מתכוונים לבצע ולחדש וכיצד.

6. במסלול השלמות לדוקטורט יש לפרט בהצהרת הכוונות מה מתוכנן להכלל בעבודת ההשלמה הנדרשת במסלול וכן מה תהיה כותרת הנושא שלה. כמו כן יש לציין מה מתוכנן להכלל בעבודת הדוקטורט עצמה.

7.מועמד המתעתד להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים – יש לציין זאת במפורש בכותרת הצהרת הכוונות. בנוסף להסברים הכלליים יש לפרט במסמך הצהרת הכוונות גם לגבי כל אחד משלושת המאמרים הצפויים להכלל בעבודה, כולל מבוא וסיכום לעבודה.

היקף הצהרת הכוונות יהיה 3 עמודים + 1 עמוד ובו פירוט המתודולוגיה ושיטות המחקר (כמפורט בסעיף 5 למעלה).

היקף הרשימה הביבליוגרפית העיקרית של התחום יהיה 2 עמודים. הרשימה תכיל חיבורים רלוונטיים, גם כאלה שלא מופיעים בהערות השוליים של המסמך.

הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  

הצהרת כוונות שלא תעמוד בהנחיות תוחזר למועמד.

** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. יש לפנות במייל בצירוף קורות חיים, גיליון ציונים וכן הסבר לגבי הנושא המוצע. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff. לא יאושר  מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה במשפטים כולל קורס חובה מחקרי, בהיקף שייקבע ע"י הפקולטה.

סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם הינו בתחום המשפט העברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01 בהיקף 3 ש"ס וכן ישתתפו ב"סדנת חוקרים במשפט עברי" 99-312-01 בהיקף 2 ש"ס, כחלק ממכסה זו.   

בנוסף, סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.
לנוחותך,
קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי:  http://graduate-school.biu.ac.il/node/620
קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232
קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/

יודגש כי עמידה בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

 

חוברת מידע


תאריך עדכון אחרון : 18/01/2021