תואר שלישי - מסלול השלמות

ראשית יש לציין כי המסלול בו מתקבלים ללימודי תואר שלישי הוא לאחר לימודי תואר שני עם תזה.
בעלי תואר שני ללא תזה במשפטים יוכלו להשלים תזה לתואר שני תחילה. מסלול ההשלמות לתואר שלישי הוא חריג לכלל זה והקבלה למסלול זה נעשית לאחר שיקול דעת דקדקני של הוועדה.

בעלי תואר ראשון במשפטים ובעלי תואר שני ללא תזה במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי במסלול השלמות בתנאים הבאים:
א. ממוצע הציונים בלימודי התואר השני אינו נופל מ – 90.
ב. ציון 90 לפחות בכל אחת מהעבודות הסמינריוניות שנלמדו בתואר השני.

במסלול זה יש לכתוב עבודת השלמה שהיא עבודה שוות ערך לתזה של תואר שני בתוך שנתיים (ניתן לסיים גם בתוך שנה אחת). על מנת להמשיך בלימודי התואר השלישי יש לקבל ציון 85 לפחות על עבודה זו. הציון עליה ינתן לאחר בחינה בעל פה כמקובל.

בשלב ההשלמות ניתן ללמוד רק קורס אחד - קורס חובה מחקרי כפי שייקבע ע"י הפקולטה. 

לאחר סיום שלב ההשלמות לימודי התואר השלישי כוללים:
א. הגשת עבודת מחקר.
ב. חובות שמיעה במשפטים, כפי שייקבע ע"י הפקולטה.

סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם הינו בתחום המשפט העברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01 וכן ישתתפו ב"סדנת חוקרים במשפט עברי" 99-312-01, כחלק ממכסה זו.   

בנוסף, סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.
לנוחותך,
קישור לאתר הוועדה לתואר שלישי:  http://graduate-school.biu.ac.il/node/620
קישור לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232
קישור לאתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות: http://yesod.biu.ac.il/

הרישום:

לאחר מציאת מנחה כמפורט מטה יש להירשם באמצעות אתר האינטרנט של בית הספר לתארים מתקדמים באוניברסיטה: https://graduate-school.biu.ac.il/rishum, לבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שלישי במסלול השלמות".

מועדי הרישום לשנה הבאה:

על מנת להתחיל את הלימודים בסמסטר א' יש להירשם עד לסוף חודש יוני.

על מנת להתחיל את הלימודים בסמסטר ב' יש להירשם עד לסוף חודש דצמבר.

***לתשומת הלב*** כאשר נרשמים לסמסטר ב':

-  אם קורס החובה במסלול התקיים כבר בסמסטר א' יש ללמוד אותו בשנה השנייה ללימודים.                           

- על פי הנחיות האוניברסיטה, השנה נספרת כשנה מלאה במניין השנים לתואר וכן חיוב שכ"ל מתבצע על שנה שלמה.

לאחר הדיון בוועדה לתארים מחקריים בפקולטה אנו מעבירים את המלצת הפקולטה בעניין הקבלה ללימודים לוועדה לתואר שלישי האוניברסיטאית וההחלטה הסופית מתקבלת על ידם ונשלחת לסטודנט.  

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר ישירות לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/625

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למזכירות הפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליון ציונים בתואר הראשון ובתואר השני
2.  אישור זכאות לתואר השני
3.  מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר השני
4.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *
5.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט ע"ג טופס אישור הנחייה **
6.  עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר השני
7.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
=> נא להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

*מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של דוקטורט ולשקף ידע בסיסי של התחום.

על הצהרת הכוונות לכלול:

1.שם מלא.

2.שם המנחה/ים. אם יש מנחה נוסף ממחלקה אחרת נא לציין מאיזו מחלקה.

3.כותרת (כמפורט למטה יש לציין בכותרת האם מדובר בדוקטורט מאמרים או רגיל).

4.רשימת תוכן בסיסית.

5.סקירת ספרות רלבנטית ראשונית אך משמעותית, של התחום.

6.ניסוח של שאלת המחקר/רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה קיימת.

7. יש להציע כיוון אפשרי של הצעת פתרון, כולל תיאור של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ושיטות המחקר הצפויות / האפשרות המעשית של התלמיד/ה לבצעה. יש למקד ככל הניתן את דרך ביצוע המחקר הצפויה, ואין להסתפק רק בהצבעה באופן כללי על השיטה (אמפירית איכותנית, כמותנית או משולבת, או עיונית). יש להימנע ככל הניתן מתיאורים כלליים כגון "בכוונתי לחקור את הנושא..." "בכוונתי להניח קווי מדיניות חדשים...." "המחקר יסקור וינסה לאתר כיוונים חדשים". יש להסביר בדיוק מה המצב הנוכחי בשדה מה עומד בבסיס הבחירה להתמקד במחקר הנבחר, אם המחקר השוואתי יש לציין איך יתבצע המחקר (אם לא השוואתי להסביר מדוע אין מקום להשוואה לדין זר) משפט פוזיטיבי (נוהג) מול נורמטיבי (רצוי) והרחבה על מה החסר שעליו מגיעה העבודה לענות, וככל שאפשר לכתוב, בגדול, מה יהיו ראשי הפרקים של העבודה המתהווה, כלומר מה יהיה קודם, מה אח"כ – למשל האם תהיה סקירה של המצב הפוזיטיבי הקיים ואז רעיונות לשינוי? האם העבודה תוצג בצורה של מודלים ויהיה צורך לאתר את המודל הקיים או הרצוי הטוב ביותר? מהם הקריטריונים / הפרמטרים שלאורם יוחלט מה מהמודלים מוצלח יותר בהשוואה לאחר? כותרת חלק זה תהיה "הצעת פתרון - מתודולוגיה", חלק זה יהיה באורך עד עמוד ולא פחות מ3 פסקאות.

8. יש לפרט בהצהרת הכוונות מה מתוכנן להכלל בעבודת ההשלמה הנדרשת במסלול ההשלמות וכן מה תהיה כותרת הנושא שלה. כמו כן יש לציין מה מתוכנן להכלל בעבודת הדוקטורט עצמה. יש לייחד לסעיף זה לפחות שתי פסקאות בגוף הצהרת הכוונות.

9.מועמד/ת המתעתד/ת מראש להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים – יש לציין זאת במפורש בכותרת הצהרת הכוונות. בנוסף להסברים הכלליים יש לפרט במסמך הצהרת הכוונות גם לגבי כל אחד משלושת המאמרים הצפויים להכלל בעבודה, כולל מבוא וסיכום לעבודה.

היקף הצהרת הכוונות יהיה 3 עמודים + 1 עמוד ובו פירוט המתודולוגיה ושיטות המחקר (כמפורט למעלה).

היקף הרשימה הביבליוגרפית העיקרית של התחום יהיה 2 עמודים. הרשימה תכיל חיבורים רלוונטיים, גם כאלה שלא מופיעים בהערות השוליים של המסמך.

הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  

להלן מבנה הרשימה הביבליוגרפית בהצהרת הכוונות:

ספרים באנגלית לפי א"ב משפחה

ספרים בעברית לפי א"ב משפחה

מאמרים באנגלית לפי א"ב שמות משפחה

מאמרים בעברית לפי א"ב שמות משפחה

פסקי דין עברית לפי ערכאות השונות ולפי שנים: עליון, מחוזי, שלום

פסקי דין זרים לפי המדינות ולפי השנים

חקיקה לפי שנים

מאמרים בספרים לפי א"ב שמות משפחה

אחרים – דוחות, כתבות, דיסרטציות

הצהרת הכוונות תוגש בקובץ WORD. הצהרת כוונות שלא תעמוד בהנחיות תוחזר למועמד/ת.

הגשת מסמך הצהרת הכוונות ילווה ב"טופס אישור מנחה להנחייה" כשהוא מלא וחתום על ידי המנחה המיועד/ת.

** עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את טופס אישור ההנחייה החתום. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. יש לפנות במייל בצירוף קורות חיים, גיליון ציונים וכן הסבר לגבי הנושא המוצע. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff. לא יאושר  מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.
 

יודגש כי עמידה בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

 

חוברת מידע