עיקרים במשפט הפלילי העברי

110-20102b.jpg
תאריך הגיליון: 
פרופ' אהרון אנקר

הספר בוחן את המשפט הפלילי העברי על יסודותיו העיוניים.
חלקו הראשון דן במבנה של המשפט הפלילי העברי.
חלקו השני עוסק בהגנות העיקריות של המשפט הפלילי, שהן טעות בחוק ואי-ידיעת החוק, הגנה עצמית, כורח איומים, כורח נסיבות והצלת רבים או צורך.
פרסומי הפקולטה למשפטים.