פרסומי הפקולטה למשפטים - הוצאת בר-אילן

הפקולטה למשפטים מוציאה לאור, במסגרת הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ספרי עיון ומחקר בתחום המשפט ובתחומים משיקים. כל הספרים עוברים שיפוט אקדמי קפדני, ומופקים ברמה גבוהה. במקרים מתאימים משתפת ההוצאה פעולה בהוצאה לאור של ספרים שהתקבלו לפרסום עם הוצאות ספרים אחרות - מסחריות, משפטיות או אקדמיות.

עורך ראשי ויו"ר הוועדה האקדמית של פרסומי הפקולטה למשפטים הוא פרופ' אריאל בנדור.

 • מגמות בפלילים - לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין

  ד"ר קרן שפירא-אטינגר

  למעלה מעשור חלף מאז נכנס לתוקף תיקון 39 לחוק העונשין שהחליף את החלק הכללי של דיני העונשין בישראל. גם אם מוקדם עדיין לבחון את מכלול ההשלכות של חקיקת חלק כללי חדש למשפט הפלילי בארץ, דומה שפרק הזמן שחלף מאפשר להצביע על שינויים שחולל החוק ועל מגמות שהסתמנו בפסיקה ובספרות המשפטית בעקבותיו. בפרספקטיבת זמן זו ניתן להעריך, ולו במסגרת סיכום ביניים, את השיפורים ואת היתרונות שהביא עמו החיקוק המקיף והחשוב ולעמוד על פגמים שנפלו בו בצד חוסרים וספקות שנותרו.
 • המשפט בישראל - מבט לעתיד

  פרופ' יפה זילברשץ ופרופ' ידידיה שטרן

  ייחודו של קובץ זה שאינו דן בתיאור ובניתוח עולם המשפט בישראל כפי שהנו במציאות בלבד אלא שיש בו ניסיון לא שגרתי, מצד משפטנים ומומחים אחרים, לצפות התפתחויות עתידיות שלו ולהציג את העתיד כשלב נוסף של תהליך קיים; אף לשאול "מה רצוי שיהיה" ו"כיצד ניתן להשיג זאת".

  המאמרים המופיעים בקובץ משקפים תמונה של מערכות הזיקות המורכבת שבין המשפט ומערכותיו ובין "המצב הישראלי". מבין הכתוב עולים לפחות שני מאפיינים בולטים של התייחסות אל המשפט בישראל: האחד, הערכה רבה להישגיהן של מערכות המשפט משך יובלה הראשון של המדינה, ובצדה, ביקורת ממשית על היבטים מגוונים של המציאות המשפטית. מאפיין אחר הבא לידי ביטוי בקובץ הוא ייחול לשינוי מהותי, ולעתים גם צפי להתרחשותו.

 • ספר יצחק אנגלרד

  פרופ' דפנה ברק ארז, ד"ר גדעון ספיר

  הספר בוחן את תרומתו של שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופסור יצחק אנגלרד לחקר התיאוריה המשפטית בכלל והמשפט בישראל בפרט, באמצעות מאמרים העוסקים בתחומי המשפט המרכזיים שבהם עסק כאיש אקדמיה וכשופט: דיני נזיקין, דיני חוזים ועשיית עושר ולא במשפט, תורת המשפט, יחסי דת ומדינה ומשפט עברי. הספר כולל פרקים מפרי עטם של יעקב בלידשטיין, יצחק ברנד, אהרן ברק, ישראל גלעד, עופר גרוסקופף, ארנסט ויינרב, נילי כהן, מנחם אוטנר, דני סטטמן, גדעון ספיר, סטנלי פולסון, דניאל פרידמן, גווידו קלברזי וגבריאלה שלו.

 • יסודות דיני הנישואין בתלמוד

  פרופ' שלום אלבק

  ספר זה נותן לפני הקורא את הטעמים ואת התכליות של דיני הנישואין והמשפחה והמחלוקות בעניינם בתלמוד, על פי העיקרים והיסודות של מערכת דיני התלמוד. וכך מכניס הספר סדר ושיטה בהלכות התלמוד בעניינים אלה, שלכאורה אין נמצא קשר ביניהן, והן מקבלות משמעות. ומתוך ביאור דינים אלה מובנת גם החברה והכלכלה של הימים ההם.

  הנושאים המתבארים בספר: שידוכים, קידושין, חופה, נישואין, נישואין אסורים, הכתובה, החובות ההדדיות של הבעל והאשה, החובות לילדים, גירושין, ייבום וחליצה, דיני הראיות בענייני המשפחה והמעמד האישי.
  הספר חשוב לכל המתעניין בתלמוד, במשפט ובתרבות היהודית.

   

  הספר יצא לאור בסיוע עו"ד רומי תייגר (QC) ורעייתו אסתר

   לונדון, אנגליה.

 • הבעלות בחברה העסקית

  פרופ' ידידיה שטרן

  למי שייך הכסף הגדול?

  החברה העסקית נתפסת כרכושם של בעלי המניות ולכן דיני החברות מפקידים בידיהם את השליטה בה. ``הכסף הגדול`` מנוהל למען בעלי ההון תוך דחיקת אינטרסים אחרים של עובדים, נושים, צרכנים והקהילה בכללותה. הספר בוחן באורח ביקורתי את התיאוריה, הדין והמציאות של העדפת בעלי המניות. המסקנה היא שהמשטר הקיים מניב תוצאות בלתי יעילות לחברה העסקית, לכלכלה ולסביבה החברתית. המשבר הכלכלי הגלובאלי הוא ביטוי חריף לקשיים אלו. הספר מוליך למסקנה חדשה שעשויה לשחרר את שוק ההון ואת דיני החברות מהקיבעון שבו הם מצויים במאה וחמישים השנים האחרונות.

  האם חברות עסקיות אמורות להתנהל רק למען האינטרסים של בעלי המניות? כיצד קשור הדבר למשבר הכלכלי העולמי? ספר מפתיע, שמשלב ניתוח משפטי, כלכלי, חברתי ותרבותי של הבנת משמעותה ותפקידה של החברה העסקית.

  ספר חובה למנהלים, משפטנים, כלכלנים וכל מי שנוגע לעולם העסקי.

  בשיתוף עם המכון הישראלי לדמוקרטיה וההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

 • תכלית החברה העסקית

  פרופ' ידידיה שטרן

  ספר זה, פרי עטו של פרופ' ידידה שטרן, וכן ספרו הקודם "הבעלות בחברה העסקית" עוסקים באפשרות אחת, חשובה, להבנת היווצרותו של המשבר העולמי, ובשניהם גם גלומה הצעה מעשית ועקרונית לטיפול בו. בחיבור הקודם נטען כי החברה העסקית היא ישות עצמאית חסרת בעלים - טיעון זה נתמך בעולם התאוריה במרחב הדין ובהכרת עובדות שבמציאות, ומכאן עלתה המסקנה כי אין לראות בבעלי המניות של החברה בעלים שלה. ספר זה עוסק בסוגיה משיקה ומשלימה: מהי תכלית פעולתה של החברה העסקית, למען מי היא אמורה לתפקד, ואיזו פונקציית מטרה מנחה את דרכה?

  הספר בוחן את הדעה הרווחת באשר לתכליתה של החברה העסקית וחושף את מגרעותיה. לאחר מכן הוא מציג תשובות חלופיות לחידת התכלית שהועלו במשפט המשווה או נדונו במחקר תאורטי, וטוען כי גם הן אינן מתאימות. לבסוף ממליץ הספר על התכלית הראויה לחברה העסקית - השאת רווחי החברה עצמה. להצעה שבספר השלכות רחבות, ויש בה פוטנציאל לקידום יעדים של יעילות כלכלית מצרפית בד בבד עם התחשבות מידתית ביעדים חברתיים יקרי ערך. הספר גם בוחן את התאמתה של ההצעה לחוק החברות הישראלי ומצביע על פרשנות אפשרית של החוק ברוח תואמת.

  בשיתוף עם המכון הישראלי לדמוקרטיה וההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

 • מלך אביון

  פרופ' לורברבוים יאיר

  'מלך אביון' עוסק בתפיסת המלך, מעמדו וסמכויותיו בספרות חז"ל. תפיסת המלכות בספרות התלמודית נידונה בו על רקע התפיסות השונות של המלכות במקרא והמשטר המלכותי שהכירו החכמים בימיהם - הקיסרות הרומית. מן המקרא עולות שלוש תפיסות ביחס למלך: שלילת המוסד, שכן האל הוא המלך; גרסה מסוימת של תאולוגיה מלכותית, שלפיה המלך הוא במובן מה אלוהי; ותפיסה שלפיה האל אמנם אינו מלך, ברם למלך אין כל ממד אלוהי - הוא בשר ודם. מכאן נגזרת מלכות קצוצת סמכויות - 'מלך אביון'. התפיסה הראשונה קרובה בחיי היומיום לאנרכיה; לפי התפיסה השנייה המלך מרכז בידיו את מכלול המסכויות בתחום מדיניות הפנים והחוץ, הצבא, המשפט, המנהל והכלכלה ובמיוחד בענייני הדת והפולחן; ולעומתה גורסת התפיסה השלישית ביזור סמכויות בין המלך לבין בית הדין הגדול, הכהונה והנבואה.

  חכמי המשנה והתלמוד היו ערים לשלוש התפיסות האלה. בספרות ההלכה (במשנה, בתוספתא, ובחלק ממדרשי ההלכה וסוגיות התלמוד) אימצו החכמים את מודל המלוכה השלישי ועיצבו אותו מחדש לפי השקפותיהם הדתיות והחברתיות. על רקע התפיסות המדיניות והתאולוגיות שרווחו במזרח הקדמון ובעת העתיקה המאוחרת, מודל פוליטי זה ויישומיו ההלכתיים-המשפטיים הם חידוש תאולוגי פוליטי של ממש. עם זאת, בספרות התלמודית מצויים הדים לשתי ההשקפות האחרות שבמקרא ביחס למלכות, החותרות תחת התפיסה שביסוד המקורות ההלכתיים.

  'מלך אביון' דן לראשונה במכלול של היבטים של סוגיית המלכות במקרא ובמיוחד בספרות חז"ל. הוא עוסק ביסוד התאולוגי-הפוליטי של מוסד המלוכה ובתשתית המשפטית-ההלכתית שלו, ומציע מסגרת מושגית הזורה אור חדש הן על הפרטים הן על התמונה הכללית.

   

  הספר יצא לאור בסיוע עו"ד רומי תייגר (QC) ורעייתו אסתר

   לונדון, אנגליה.

 • עיקרים במשפט הפלילי העברי

  פרופ' אהרון אנקר

  הספר בוחן את המשפט הפלילי העברי על יסודותיו העיוניים.
  חלקו הראשון דן במבנה של המשפט הפלילי העברי.
  חלקו השני עוסק בהגנות העיקריות של המשפט הפלילי, שהן טעות בחוק ואי-ידיעת החוק, הגנה עצמית, כורח איומים, כורח נסיבות והצלת רבים או צורך.
  פרסומי הפקולטה למשפטים.

 • עיונים במשפט עברי ובהלכה: דיין ודיון

  ד"ר יעקב חבה, ד"ר עמיחי רדזינר

  קובץ מאמרים העוסקים במגוון היבטים הנוגעים להליך השיפוטי במשפט העברי לתקופותיו השונות. מאמרים אחדים הם פרי מחקרם של בכירי החוקרים בתחומי המשפט העברי ותולדות ההלכה, ואחרים נכתבו בידי חוקרים צעירים.

 • ארגון הסחר העולמי וישראל

  פרופ' אריה רייך

  ספר זה הינו הספר האקדמי הראשון בנושא משפט הסחר הבין-לאומי הרואה אור בשפה העברית. בספר קובץ מאמרים פרי עטם של חוקרים ישראלים הבוחנים את אחד הגופים החשובים ביותר בכלכלה העולמית - ארגון הסחר העולמי - ואת הסכמי הסחר הרבים שנכרתו תחת חסותו מנקודת מבט משפטית, כלכלית ופוליטית

   דגש מיוחד מושם על ההיבט הישראלי של הסוגיות ועל המדיניות של מדינת ישראל במסגרת הארגון והסכמי גאט``ט מאז תחילת שנות ה-60.