תואר ראשון במשפטים

להרשמה

 

תואר ראשון  (LL.B.)

לימודי התואר הראשון במשפטים מהווים מסלול מורחב ונמשכים שלוש שנים וסמסטר אחד. מטרת הלימודים להקנות לסטודנט השכלה אקדמית במשפטים.

סטודנט המסיים את חוק לימודי יקבל את התואר בוגר במשפטים (LL.B.)

תקנון הלימודים האוניברסיטאי והדרישות לקראת תואר ראשון מתפרסם בנפרד:

א. באתר האינטרנט של האוניברסיטה: http://www.biu.ac.il/.

ב. בחוברת המידע האוניברסיטאית הנמכרת בחנות אקדמון.

 

1. תנאי רישום

1.1. ההרשמה לפקולטה למשפטים תתקיים במועד הרישום הרגיל של האוניברסיטה.

1.2. יירשמו לפקולטה למשפטים רק מועמדים שמתקיים לגביהם לפחות אחד מן התנאים האלה:

א. בעלי תעודת בגרות ישראלית בממוצע ציונים משוקלל של 90 לפחות.

ב. בעלי תעודת "בוגר" באוניברסיטה ישראלית מוכרת בממוצע ציונים של 80 לפחות.

ג. בעלי תעודה מחו"ל המקבילה ברמת הציונים כאמור לעיל.

1.3. הבחינה הפסיכומטרית

א. כל המועמדים, בכללם מועמדים בעלי תואר אקדמי, חייבים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית לא יאוחר מחודש אפריל בשנת הרישום. הציון הנדרש בבחינה הוא 600 לפחות.

ב. מועמדים בעלי תעודות מחו"ל רשאים להגיש ציון תקף של בחינת S.A.T. או L.S.A.T.

1.4. המועמדים חייבים להמציא את כל המסמכים והציונים למשרד לקבלת תלמידים עד לתום מועד
       הרישום. מועמדים בעלי תארים אקדמיים מתבקשים להציג שני העתקים של דוח הלימודים.

1.5. הוועדה לקבלת תלמידים רשאית להאריך את המועדים הנקובים בסעיף זה בנסיבות מיוחדות.

1.6. לא תידונה פניות מיוחדות ללא אישור הוועדה.

2. תנאי הקבלה

2.1. מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית

לפקולטה למשפטים יתקבלו המועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, העומדים בתנאי הרישום לעיל.

רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול ממוחשב של המרכיבים:

א. ממוצע ציוני הבגרות.

ב. ציוני הבחינה הפסיכומטרית.

תהליך הקבלה והדחייה של המועמדים ייקבע אוטומטית על פי הקריטריונים האמורים לעיל.

2.2. מועמדים בעלי תארים אקדמיים

לפקולטה למשפטים יתקבלו מועמדים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, העומדים בתנאי הרישום שלהלן. רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול המרכיבים:

  •          ציוני התואר האקדמי בממוצע 80 לפחות (לימודים אקדמיים שלא זיכו את המועמד בתעודת בוגר, לא יובאו בחשבון בהליך הקבלה) וכן בחינה פסיכומטרית בציון של 600 לפחות.
  •          בעלי ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר האקדמי רשאים להגיש מועמדות ללימודי תואר ראשון במשפטים גם ללא ציון בחינה פסיכומטרית. קבלתם ללימודים נתונה לשיקול דעתה של הוועדה לקבלת תלמידים אשר תבחן נתונים של כל מועמד לגופו.

*מועמד שהחל את לימודיו בתואר ראשון לפני שנת 1984 או מועמד שהוא בעל תואר שלישי, יוכל להתקבל גם ללא ציון הבחינה הפסיכומטרית.

2.3. מועמדים בעלי תעודות מחו"ל

לפקולטה למשפטים יתקבלו המועמדים, העומדים בתנאי הרישום הרשומים לעיל, בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. רמת ההישגים תיקבע על ידי שקלול המרכיבים האלה:

א. ציוני בגרות או ציונים אקדמיים או תעודה מחו"ל המקבילה ברמת הציונים.

ב. ציון הבחינה הפסיכומטרית או ציון תקף של בחינת S.A.T. או L.S.A.T. .

קבלת המועמדים נתונה בידי ועדת הקבלה הפקולטטיבית לתואר הראשון.

2.4. בוגרי חינוך חרדי

תנאי קבלה לשנה א -

לפקולטה למשפטים יתקבלו מועמדים חרדים (לפי הגדרות מל"ג) העומדים בתנאי הקבלה המצטברים הבאים:

  1.        תעודת בגרות –בגרות רגילה או בגרות מותאמת של מכון סאלד או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות, כולל אנגלית ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות.
  2.        אנגלית – מבחן אמיר בציון 90 לפחות או אמי"רם בציון 190 לפחות או ציון 190 לפחות בתחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. מועמד ששפת האם שלו היא אנגלית, פטור מדרישה זו.
  3.        עברית – מבחן יע"ל בציון 100 לפחות או ציון 110 לפחות בתחום החשיבה המילולית בבחינה הפסיכומטרית. מועמד בעל תעודת בגרות או בגרות מותאמת של מכון סאלד פטור מדרישה זו.
  4. ריאיון אישי.

תנאי מעבר לשנה ב –

  1.        ציון 90 לפחות בשנה א בלימודי תואר ראשון במשפטים במוסד המוכר על ידי המל"ג.
  2.        מכתב המעיד על היותו של המועמד ב10% העליונים בכיתת הלימוד.
  3.        מבחן אמירם בציון 90 לפחות או אמי"ר בציון 190 לפחות או ציון 90 לפחות בתחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. מועמד ששפת האם שלו היא אנגלית, פטור מדרישה זו.
  4. ריאיון אישי.

מספר המקומות מוגבל.

2.5. הודעת קבלה

מועמדים שיתקבלו לפקולטה למשפטים יקבלו הודעת קבלה מן המשרד לקבלת תלמידים. הליך הקבלה יאושר סופית רק לאחר שהמועמד שהתקבל יאשר את לימודיו בכתב למזכירות הפקולטה במועד שיידרש.

2.5. לא יתקבלו לפקולטה סטודנטים במעמד שלא מן המניין.

2.6. לא יתקבלו לפקולטה סטודנטים המבקשים ללמוד תוכנית חלקית.