פרסומי הפקולטה למשפטים - הוצאת בר-אילן

הפקולטה למשפטים מוציאה לאור, במסגרת הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ספרי עיון ומחקר בתחום המשפט ובתחומים משיקים. כל הספרים עוברים שיפוט אקדמי קפדני, ומופקים ברמה גבוהה. במקרים מתאימים משתפת ההוצאה פעולה בהוצאה לאור של ספרים שהתקבלו לפרסום עם הוצאות ספרים אחרות - מסחריות, משפטיות או אקדמיות.

ההוצאה מעניקה את פרס תייגר בסך 50,000 ₪ לספר משפט מקורי בעברית. המועד האחרון להגשת כתבי-יד לפרס לשנת תש"ע-תשע"א - 1 באוקטובר 2010.

יושב-ראש הוועדה האקדמית של פרסומי הפקולטה למשפטים הוא פרופ' אריאל בנדור.

 • scan0001.jpg
  ד"ר קרן שפירא-אטינגר
  למעלה מעשור חלף מאז נכנס לתוקף תיקון 39 לחוק העונשין שהחליף את החלק הכללי של דיני העונשין בישראל. גם אם מוקדם עדיין לבחון את מכלול ההשלכות של חקיקת חלק כללי חדש למשפט הפלילי בארץ, דומה שפרק הזמן שחלף מאפשר להצביע על שינויים שחולל החוק ועל מגמות שהסתמנו בפסיקה ובספרות המשפטית בעקבותיו. בפרספקטיבת זמן זו ניתן להעריך, ולו במסגרת סיכום ביניים, את השיפורים ואת היתרונות שהביא עמו החיקוק המקיף והחשוב ולעמוד על פגמים שנפלו בו בצד חוסרים וספקות שנותרו.
 • 20133b.jpg
  פרופ' ידידיה שטרן

  ספר זה, פרי עטו של פרופ' ידידה שטרן, וכן ספרו הקודם "הבעלות בחברה העסקית" עוסקים באפשרות אחת, חשובה, להבנת היווצרותו של המשבר העולמי, ובשניהם גם גלומה הצעה מעשית ועקרונית לטיפול בו. בחיבור הקודם נטען כי החברה העסקית היא ישות עצמאית חסרת בעלים - טיעון זה נתמך בעולם התאוריה במרחב הדין ובהכרת עובדות שבמציאות, ומכאן עלתה המסקנה כי אין לראות בבעלי המניות של החברה בעלים שלה. ספר זה עוסק בסוגיה משיקה ומשלימה: מהי תכלית פעולתה של החברה העסקית, למען מי היא אמורה לתפקד, ואיזו פונקציית מטרה מנחה את דרכה?

  הספר בוחן את הדעה הרווחת באשר לתכליתה של החברה העסקית וחושף את מגרעותיה. לאחר מכן הוא מציג תשובות חלופיות לחידת התכלית שהועלו במשפט המשווה או נדונו במחקר תאורטי, וטוען כי גם הן אינן מתאימות. לבסוף ממליץ הספר על התכלית הראויה לחברה העסקית - השאת רווחי החברה עצמה. להצעה שבספר השלכות רחבות, ויש בה פוטנציאל לקידום יעדים של יעילות כלכלית מצרפית בד בבד עם התחשבות מידתית ביעדים חברתיים יקרי ערך. הספר גם בוחן את התאמתה של ההצעה לחוק החברות הישראלי ומצביע על פרשנות אפשרית של החוק ברוח תואמת.

  בשיתוף עם המכון הישראלי לדמוקרטיה וההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

 • 20125b.jpg
  פרופ' לורברבוים יאיר

  'מלך אביון' עוסק בתפיסת המלך, מעמדו וסמכויותיו בספרות חז"ל. תפיסת המלכות בספרות התלמודית נידונה בו על רקע התפיסות השונות של המלכות במקרא והמשטר המלכותי שהכירו החכמים בימיהם - הקיסרות הרומית. מן המקרא עולות שלוש תפיסות ביחס למלך: שלילת המוסד, שכן האל הוא המלך; גרסה מסוימת של תאולוגיה מלכותית, שלפיה המלך הוא במובן מה אלוהי; ותפיסה שלפיה האל אמנם אינו מלך, ברם למלך אין כל ממד אלוהי - הוא בשר ודם. מכאן נגזרת מלכות קצוצת סמכויות - 'מלך אביון'. התפיסה הראשונה קרובה בחיי היומיום לאנרכיה; לפי התפיסה השנייה המלך מרכז בידיו את מכלול המסכויות בתחום מדיניות הפנים והחוץ, הצבא, המשפט, המנהל והכלכלה ובמיוחד בענייני הדת והפולחן; ולעומתה גורסת התפיסה השלישית ביזור סמכויות בין המלך לבין בית הדין הגדול, הכהונה והנבואה.

  חכמי המשנה והתלמוד היו ערים לשלוש התפיסות האלה. בספרות ההלכה (במשנה, בתוספתא, ובחלק ממדרשי ההלכה וסוגיות התלמוד) אימצו החכמים את מודל המלוכה השלישי ועיצבו אותו מחדש לפי השקפותיהם הדתיות והחברתיות. על רקע התפיסות המדיניות והתאולוגיות שרווחו במזרח הקדמון ובעת העתיקה המאוחרת, מודל פוליטי זה ויישומיו ההלכתיים-המשפטיים הם חידוש תאולוגי פוליטי של ממש. עם זאת, בספרות התלמודית מצויים הדים לשתי ההשקפות האחרות שבמקרא ביחס למלכות, החותרות תחת התפיסה שביסוד המקורות ההלכתיים.

  'מלך אביון' דן לראשונה במכלול של היבטים של סוגיית המלכות במקרא ובמיוחד בספרות חז"ל. הוא עוסק ביסוד התאולוגי-הפוליטי של מוסד המלוכה ובתשתית המשפטית-ההלכתית שלו, ומציע מסגרת מושגית הזורה אור חדש הן על הפרטים הן על התמונה הכללית.

   

  הספר יצא לאור בסיוע עו"ד רומי תייגר (QC) ורעייתו אסתר

   לונדון, אנגליה.

 • 110-20102b.jpg
  פרופ' אהרון אנקר

  הספר בוחן את המשפט הפלילי העברי על יסודותיו העיוניים.
  חלקו הראשון דן במבנה של המשפט הפלילי העברי.
  חלקו השני עוסק בהגנות העיקריות של המשפט הפלילי, שהן טעות בחוק ואי-ידיעת החוק, הגנה עצמית, כורח איומים, כורח נסיבות והצלת רבים או צורך.
  פרסומי הפקולטה למשפטים.

 • 110-20104b.jpg
  ד"ר יעקב חבה, ד"ר עמיחי רדזינר

  קובץ מאמרים העוסקים במגוון היבטים הנוגעים להליך השיפוטי במשפט העברי לתקופותיו השונות. מאמרים אחדים הם פרי מחקרם של בכירי החוקרים בתחומי המשפט העברי ותולדות ההלכה, ואחרים נכתבו בידי חוקרים צעירים.

 • 20090b.jpg
  פרופ' אריה רייך

  ספר זה הינו הספר האקדמי הראשון בנושא משפט הסחר הבין-לאומי הרואה אור בשפה העברית. בספר קובץ מאמרים פרי עטם של חוקרים ישראלים הבוחנים את אחד הגופים החשובים ביותר בכלכלה העולמית - ארגון הסחר העולמי - ואת הסכמי הסחר הרבים שנכרתו תחת חסותו מנקודת מבט משפטית, כלכלית ופוליטית

   דגש מיוחד מושם על ההיבט הישראלי של הסוגיות ועל המדיניות של מדינת ישראל במסגרת הארגון והסכמי גאט``ט מאז תחילת שנות ה-60.

 • 20084b.jpg
  פרופ' דודי שוורץ, ד"ר ריבי שלינגר

  הספר עוסק בחידושים בתהליכים ובמגמות ההתפתחות של דיני הביטוח. הספר מתמודד
  עם מוקדי הסכסוך המרכזיים בתחום הביטוח ומתווה אבני דרך לבחינת סוגיות ביטוח מורכבות.